Để chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật Căn cước từ 01/7/2024. Công an tỉnh Lâm Đồng tạm ngưng thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân từ ngày 25/06/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Từ ngày 01/7/2024 sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước theo quy định của Luật căn cước.

Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Cơ quan giải quyết UBND Thành phố Đà Lạt
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Loading...

EMC Đã kết nối EMC