Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Cơ quan giải quyết Sở Công Thương
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Loading...

EMC Đã kết nối EMC