Toàn trình  Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Ký hiệu thủ tục: 2.000609.000.00.00.H36
Lượt xem: 3381
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp , nếu Sở Công thương không có văn bản yêu cầu bổ sung thì đơn vị đươc triển khai thực hiện

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc

  Mức độ 4, Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp , nếu Sở Công thương không có văn bản yêu cầu bổ sung thì đơn vị đươc triển khai thực hiện

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc

  Nộp qua bưu điện đến Sở Công thương, 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu Sở Công thương không có văn bản yêu cầu bổ sung thì đơn vị đươc triển khai thực hiện

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại địa phương
Phí Không
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý
 • Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Số: Nghị định 40/2018/NĐ-CP

 • Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia Số: 03/2023/NĐ-CP

 • - Doanh nghiệp bán hàng đa cấp nộp hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tới Sở Công Thương ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể thông báo về việc tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trong cùng một văn bản thông báo.

 • - Tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung. Thời hạn sửa đổi, bổ sung là 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo.

 • Doanh nghiệp được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo nếu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được thông báo, Sở Công Thương không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

 • Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Sở Công Thương ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện.

 • Trường hợp đã thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo với Sở Công Thương nhưng không thực hiện, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Sở Công Thương trước ngày dự kiến tổ chức trong hồ sơ thông báo

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
01 bản chính văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các nội dung, tài liệu trình bày tại hội thảo, số lượng người tham gia dự kiến; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo kèm theo hợp đồng thuê khoán của doanh nghiệp, trong đó quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm, nội dung báo cáo của báo cáo viên; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP; Mẫu số 12.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thông tin tài khoản hoặc đường dẫn truy cập vào hội nghị, hội thảo, đào tạo trong trường hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • CT_Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Tải về In ấn

- Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đã được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. - Trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp có sự tham dự của từ 30 người trở lên hoặc có sự tham dự của từ 10 người tham gia bán hàng đa cấp trở lên mà không phải là cuộc họp hoặc sự kiện nội bộ, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi thực hiện.

EMC Đã kết nối EMC