Toàn trình  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Ký hiệu thủ tục: 2.000645.000.00.00.H36
Lượt xem: 5232
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 Ngày làm việc

  nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 20 Ngày làm việc

  nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày làm việc

  nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Phí
  Trực tiếp
 • 20 Ngày làm việc
 • Trực tuyến
 • 20 Ngày làm việc
 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày làm việc
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 83/2014/NĐ-CP Số: 83/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 38/2014/TT-BCT Số: 38/2014/TT-BCT

 • Nghị định 08/2018/NĐ-CP Số: 08/2018/NĐ-CP

Hồ sơ chưa hợp lệ

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương

 • Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung

Hồ sơ hợp lệ và cấp giấy chứng nhận
 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương

 • Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân

Hồ sơ hợp lệ và từ chối cấp giấy chứng nhận
 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương

 • Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ

 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi. Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP; Mẫu số 3.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm: Bản chính: 0
Bản sao: 0

File mẫu:

 • CT_Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP. Tải về In ấn

Thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

EMC Đã kết nối EMC