Toàn trình  Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Ký hiệu thủ tục: 2.000191.000.00.00.H36
Lượt xem: 3260
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 Ngày

  20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 20 Ngày

  Mức độ 4, 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày

  20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương
Phí

Theo quy định

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Số: 59/2010/QH1

 • Về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Số: 02/2012/QĐ-TTg

 • Thông tư Ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Số: 10/2013/TT-BCT

 • Sở Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • Hồ sơ đăng ký có thể gửi trực tiếp, gửi bằng bưu điện hoặc gửi bằng phương tiện điện tử Trường hợp hồ sơ đăng ký được gửi trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải lập biên bản tiếp nhận, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày ghi trong biên bản tiếp nhận đó. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký gửi bằng đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện. Trường hợp hồ sơ gửi bằng phương tiện điện tử, thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính từ thời điểm xác nhận bằng thông điệp điện tử của cơ quan có thẩm quyền đăng ký được gửi đi.

 • Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ, tài liệu.

 • Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử: Bản chính: 0
Bản sao: 0
01 bản scan màu Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản; Bản chính: 1
Bản sao: 0
01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word. Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức khác: Bản chính: 1
Bản sao: 1
01 bản cứng Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản; Bản chính: 1
Bản sao: 0
01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu và/hoặc điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung phải được lập thành văn bản và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: - Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12. - Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau. - Nội dung theo quy định tại Điều 16 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. - Sự phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng.

EMC Đã kết nối EMC