Một phần  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Ký hiệu thủ tục: 2.000354.000.00.00.H36
Lượt xem: 655
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 12 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

 • Trực tuyến
 • 12 Ngày làm việc

  Nộp tuyến qua hệ thống dịch vụ công

 • Dịch vụ bưu chính
 • 12 Ngày làm việc

  Nộp qua bưu điện

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH MUA BÁN LPG/LNG/CNG
Phí

* Phí thẩm định đối với doanh nghiệp: - Tại địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng/lần/cơ sở - Tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng/lần/cơ sở

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 87/2018/NĐ-CP Số: 87/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 168/2016/TT-BTC Số: 168/2016/TT-BTC

 • Thông tư 44/2020/TT-BTC Số: 44/2020/TT-BTC

 • - Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương có thẩm quyền.

 • - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới

 • - Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP. MẪU SỐ 03 Khí.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh. Bản chính: 0
Bản sao: 1
3. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa. Bản chính: 0
Bản sao: 1
4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2,3,4 Điều 38 Nghị định số 87/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. Bản chính: 1
Bản sao: 1
6. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài giấy tờ quy định tại khoản 2,4 Điều 38 Nghị định 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung: Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Tài liệu chứng minh có xe bồn CNG đã được kiểm định còn hiệu lực; Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Tài liệu chứng minh có trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan; Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Tài liệu chứng minh có trạm nén CNG đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. Bản chính: 1
Bản sao: 1

File mẫu:

 • (1)-Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Tải về In ấn

1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí: a) Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí hoặc có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG c) Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. 2. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a,b khoản 1 Điều 8 Nghị định 87/2018/NĐ-CP còn phải có trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an tòan theo quy định tại Chương IV của Nghị định 87/2018/NĐ-CP. 3. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 8 Nghị định 87/2018/NĐ-CP và phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

EMC Đã kết nối EMC