Toàn trình  Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Ký hiệu thủ tục: 1.005057.000.00.00.H36
Lượt xem: 624
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ - Tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Không quy định

 • Dịch vụ bưu chính
 • Không quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Phí Không
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý
 • Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Số: 46/2017/NĐ-CP

 • sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Số: 135/2018/NĐ-CP

 • a) Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, gửi công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định. Sau khi thẩm định, Sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định đến văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên;

 • b) Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Bản chính: 1
Bản sao: 0
Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm; b) Hết thời gian đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

EMC Đã kết nối EMC