STT Tên văn bản Xem Tải về
1 Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Xem thêm >>
2 Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Xem thêm >>
3 Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồ Xem thêm >>
4 Tỉnh Lâm Đồng: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉ Xem thêm >>
5 Tỉnh Lâm Đồng: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính quý IV/2022 trên địa bàn Xem thêm >>
6 Tỉnh Lâm Đồng: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính quý III/2022 trên địa bàn Xem thêm >>
7 Tỉnh Lâm Đồng: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính quý II/2022 trên địa bàn Xem thêm >>
8 Tỉnh Lâm Đồng: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính quý I/2022 trên địa bàn t Xem thêm >>
9 Tỉnh Lâm Đồng: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉ Xem thêm >>
10 Huyện Đức Trọng: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị Xem thêm >>
11 Huyện Đam Rông: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị Xem thêm >>
12 Huyện Đạ Huoai: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị Xem thêm >>
13 Huyện Di Linh: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị t Xem thêm >>
14 Thành phố Đà Lạt: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị Xem thêm >>
15 Huyện Cát Tiên: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị Xem thêm >>
16 Huyện Đạ Tẻh: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị tr Xem thêm >>
17 Thành phố Bảo Lộc: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thi Xem thêm >>
18 Huyện Đơn Dương: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị Xem thêm >>
19 Huyện Bảo Lâm: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị t Xem thêm >>
20 Huyện Lâm Hà: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị tr Xem thêm >>
EMC Đã kết nối EMC