STT Tên văn bản Xem Tải về
1 Tỉnh Lâm Đồng: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉ Xem thêm >>
2 Huyện Đam Rông: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị Xem thêm >>
3 Huyện Đức Trọng: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị Xem thêm >>
4 Huyện Đạ Huoai: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị Xem thêm >>
5 Huyện Di Linh: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị t Xem thêm >>
6 Thành phố Đà Lạt: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị Xem thêm >>
7 Huyện Cát Tiên: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị Xem thêm >>
8 Huyện Đạ Tẻh: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị tr Xem thêm >>
9 Thành phố Bảo Lộc: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thi Xem thêm >>
10 Huyện Đơn Dương: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị Xem thêm >>
11 Huyện Bảo Lâm: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị t Xem thêm >>
12 Huyện Lâm Hà: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị tr Xem thêm >>
13 Huyện Lạc Dương: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị Xem thêm >>
14 UBND huyện Bảo Lâm - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
15 UBND huyện Đạ Huoai - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
16 UBND huyện Lạc Dương - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
17 UBND huyện Đức Trọng - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
18 UBND huyện Lâm Hà - Báo cáo kết triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại UBND các phường, xã Xem thêm >>
19 UBND tỉnh Lâm Đồng: Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Xem thêm >>
20 Kết quả đánh giá giải quyết TTHC các quý cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020