CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 8 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.005132.000.00.00.H36 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày BQL các Khu công nghiệp Quản lý chất lượng công trình xây dựng
2 1.009759.000.00.00.H36 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý BQL các Khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
3 1.009771.000.00.00.H36 Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý BQL các Khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
4 1.009772.000.00.00.H36 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư BQL các Khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
5 1.009773.000.00.00.H36 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL) BQL các Khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
6 1.009774.000.00.00.H36 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL) BQL các Khu công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
7 2.001955.000.00.00.H36 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp BQL các Khu công nghiệp Lao động
8 1.000502.000.00.00.H36 Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày) BQL các Khu công nghiệp Quản lý lao động ngoài nước
EMC Đã kết nối EMC