CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 10 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.005434.000.00.00.H36 Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính Quản lý công sản
2 1.005435.000.00.00.H36 Mua hóa đơn lẻ Sở Tài chính Quản lý công sản
3 1.006221.000.00.00.H36 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp Sở Tài chính Quản lý công sản
4 1.006222.000.00.00.H36 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ Sở Tài chính Quản lý công sản
5 2.002217.000.00.00.H36 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
6 1.005411.000.00.00.H36 Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp Sở Tài chính Bảo hiểm
7 2.002169.000.00.00.H36 Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Sở Tài chính Bảo hiểm
8 1.001254.000.00.00.H36 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp
9 1.006218.000.00.00.H36 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Sở Tài chính Quản lý công sản
10 2.002173.000.00.00.H36 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sở Tài chính Quản lý công sản
EMC Đã kết nối EMC