CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 25 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.003285.000.00.00.H36 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Cấp Quận/huyện Đầu tư tại Việt Nam
2 2.001067.000.00.00.H36 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. BQL Cấp Quận/huyện Đầu tư tại Việt Nam
3 2.001693.000.00.00.H36 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). BQL Cấp Quận/huyện Đầu tư tại Việt Nam
4 2.001698.000.00.00.H36 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Cấp Quận/huyện Đầu tư tại Việt Nam
5 1.012223.H36 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/huyện Công tác dân tộc
6 2.002409.000.00.00.H36 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp Quận/huyện Giải quyết khiếu nại
7 2.002396.000.00.00.H36 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Cấp Quận/huyện Giải quyết tố cáo
8 1.010945.000.00.00.H36 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Cấp Quận/huyện Tiếp công dân
9 1.012222.H36 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/huyện Công tác dân tộc
10 1.004498.000.00.00.H36 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ và hạt nhân
11 1.001000.000.00.00.H36 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12 1.003658.000.00.00.H36 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
13 1.003930.000.00.00.H36 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
14 1.008038 Cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Trà B’Lao” Cấp Quận/huyện Sở hữu trí tuệ
15 1.011607.H36 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
EMC Đã kết nối EMC