Để chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật Căn cước từ 01/7/2024. Công an tỉnh Lâm Đồng tạm ngưng thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân từ ngày 25/06/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Từ ngày 01/7/2024 sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước theo quy định của Luật căn cước.

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 270 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
241 1.002662.000.00.00.H36 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
242 1.002192.000.00.00.H36 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. Cấp Quận/huyện Dân số
243 1.003564.000.00.00.H36 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Cấp Quận/huyện Dân số
244 1.003943.000.00.00.H36 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ Cấp Quận/huyện Dân số
245 1.012427.H36 Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp Cấp Quận/huyện Cụm Công nghiệp
246 1.005099.000.00.00.H36 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học
247 1.005092.000.00.00.H36 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
248 1.000804.000.00.00.H36 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
249 1.000843.000.00.00.H36 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
250 2.000356.000.00.00.H36 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
251 2.000374.000.00.00.H36 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
252 2.000385.000.00.00.H36 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
253 2.000402.000.00.00.H36 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
254 2.000414.000.00.00.H36 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
255 1.011995 Lựa chọn, phê duyệt dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ của cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Cấp Quận/huyện Nông nghiệp
EMC Đã kết nối EMC