CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 22 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 1.010819.000.00.00.H36 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Cấp Quận/huyện Người có công
17 1.010832.000.00.00.H36 Thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp Quận/huyện Người có công
18 1.005388.000.00.00.H36 Thủ tục thi tuyển Viên chức Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
19 1.005392.000.00.00.H36 Thủ tục xét tuyển viên chức Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
20 2.002217.000.00.00.H36 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Cấp Quận/huyện Quản lý giá
21 1.010736.000.00.00.H36 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
22 1.002150.000.00.00.H36 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Cấp Quận/huyện Dân số
EMC Đã kết nối EMC