CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 20 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 1.005388.000.00.00.H36 Thủ tục thi tuyển Viên chức Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
17 1.005392.000.00.00.H36 Thủ tục xét tuyển viên chức Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
18 2.002217.000.00.00.H36 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Cấp Quận/huyện Quản lý giá
19 1.010736.000.00.00.H36 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
20 1.002150.000.00.00.H36 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Cấp Quận/huyện Dân số
EMC Đã kết nối EMC