Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Còn lại
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
BQL các Khu công nghiệp 21 11 8 33 4 29 0 0 96.6 % 3.4 % 0 %
Sở Công Thương 66 27 34 15549 15 15534 10 0 79.4 % 20.5 % 0.1 %
Sở Giao thông Vận tải 3 44 47 9974 0 10753 7 0 95.7 % 4.2 % 0.1 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 60 7 11 243 6 237 0 0 89.5 % 10.5 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 16 20 13 55 0 60 0 0 85 % 15 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 12 20 51 7 6 1 1 0 0 % 0 % 100 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 28 14 22 149 3 146 2 0 91.8 % 6.8 % 1.4 %
Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 47 7 20 4353 25 4328 0 1 98.9 % 1.1 % 0 %
Sở Nội vụ 8 38 56 307 6 301 0 0 99.7 % 0.3 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 1 5 18 36 0 36 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 10 0 1 7 0 7 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 13 79 1 78037 2596 75441 4795 96 70.1 % 23.6 % 6.3 %
Sở Tư pháp 43 30 23 4071 148 3923 80 3 97.1 % 0.9 % 2 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 83 28 268 0 277 0 0 94.9 % 5.1 % 0 %
Sở Xây dựng 17 37 5 296 15 281 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 13 53 38 642 57 585 1 0 99.7 % 0.2 % 0.1 %
UBND Thành phố Đà Lạt 51 274 55 27808 121 27687 56 21 96.9 % 2.9 % 0.2 %
Thanh Tra Tỉnh 3 0 0 121 0 121 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Bảo Lộc 6 0 0 13655 0 13659 16 5 91.6 % 8.3 % 0.1 %
UBND Huyện Lạc Dương 3 0 0 3073 0 3080 12 1 93.3 % 6.3 % 0.4 %
UBND Huyện Đức Trọng 1 0 0 18575 346 18229 248 31 91.7 % 6.9 % 1.4 %
UBND Huyện Đơn Dương 5 0 0 7892 0 8042 5 2 95.3 % 4.6 % 0.1 %
UBND Huyện Lâm Hà 1 0 0 12280 242 12038 53 23 81.1 % 18.5 % 0.4 %
UBND Huyện Đam Rông 1 0 0 7632 10 7622 8 0 97.2 % 2.7 % 0.1 %
UBND Huyện Di Linh 3 0 0 12200 0 12252 100 16 95.9 % 3.2 % 0.9 %
UBND Huyện Bảo Lâm 1 0 0 10727 0 11460 741 3 89.2 % 4.3 % 6.5 %
UBND Huyện Đạ Huoai 3 0 0 3016 2 3014 11 0 95.5 % 4.1 % 0.4 %
UBND Huyện Đạ Tẻh 1 0 0 7484 0 7501 54 4 94.5 % 4.8 % 0.7 %
UBND Huyện Cát Tiên 3 0 0 4022 0 4119 10 1 94.1 % 5.7 % 0.2 %
Còn lại: 21
Một phần: 11
Toàn trình: 8
Tiếp nhận: 33
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 29
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 66
Một phần: 27
Toàn trình: 34
Tiếp nhận: 15549
Đang xử lý: 15
Trả kết quả: 15534
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 79.4%
Đúng hạn: 20.5%
Trễ hạn: 0.1%
Còn lại: 3
Một phần: 44
Toàn trình: 47
Tiếp nhận: 9974
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 10753
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 95.7%
Đúng hạn: 4.2%
Trễ hạn: 0.1%
Còn lại: 60
Một phần: 7
Toàn trình: 11
Tiếp nhận: 243
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 237
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.5%
Đúng hạn: 10.5%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 16
Một phần: 20
Toàn trình: 13
Tiếp nhận: 55
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 60
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85%
Đúng hạn: 15%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 12
Một phần: 20
Toàn trình: 51
Tiếp nhận: 7
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 1
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Còn lại: 28
Một phần: 14
Toàn trình: 22
Tiếp nhận: 149
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 146
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 91.8%
Đúng hạn: 6.8%
Trễ hạn: 1.4%
Còn lại: 47
Một phần: 7
Toàn trình: 20
Tiếp nhận: 4353
Đang xử lý: 25
Trả kết quả: 4328
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 8
Một phần: 38
Toàn trình: 56
Tiếp nhận: 307
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 301
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.7%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 1
Một phần: 5
Toàn trình: 18
Tiếp nhận: 36
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 36
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 10
Một phần: 0
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 7
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 7
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 13
Một phần: 79
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 78037
Đang xử lý: 2596
Trả kết quả: 75441
Trễ hạn: 4795
Trước hạn: 70.1%
Đúng hạn: 23.6%
Trễ hạn: 6.3%
Còn lại: 43
Một phần: 30
Toàn trình: 23
Tiếp nhận: 4071
Đang xử lý: 148
Trả kết quả: 3923
Trễ hạn: 80
Trước hạn: 97.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 2%
Còn lại: 2
Một phần: 83
Toàn trình: 28
Tiếp nhận: 268
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 277
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.9%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 17
Một phần: 37
Toàn trình: 5
Tiếp nhận: 296
Đang xử lý: 15
Trả kết quả: 281
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 13
Một phần: 53
Toàn trình: 38
Tiếp nhận: 642
Đang xử lý: 57
Trả kết quả: 585
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.7%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0.1%
Còn lại: 51
Một phần: 274
Toàn trình: 55
Tiếp nhận: 27808
Đang xử lý: 121
Trả kết quả: 27687
Trễ hạn: 56
Trước hạn: 96.9%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 0.2%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 121
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 121
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 6
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 13655
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 13659
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 91.6%
Đúng hạn: 8.3%
Trễ hạn: 0.1%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3073
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 3080
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 93.3%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 0.4%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 18575
Đang xử lý: 346
Trả kết quả: 18229
Trễ hạn: 248
Trước hạn: 91.7%
Đúng hạn: 6.9%
Trễ hạn: 1.4%
Còn lại: 5
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 7892
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 8042
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 95.3%
Đúng hạn: 4.6%
Trễ hạn: 0.1%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 12280
Đang xử lý: 242
Trả kết quả: 12038
Trễ hạn: 53
Trước hạn: 81.1%
Đúng hạn: 18.5%
Trễ hạn: 0.4%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 7632
Đang xử lý: 10
Trả kết quả: 7622
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 0.1%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 12200
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 12252
Trễ hạn: 100
Trước hạn: 95.9%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0.9%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 10727
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 11460
Trễ hạn: 741
Trước hạn: 89.2%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 6.5%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3016
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 3014
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 4.1%
Trễ hạn: 0.4%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 7484
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 7501
Trễ hạn: 54
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 0.7%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4022
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 4119
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 5.7%
Trễ hạn: 0.2%