Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Còn lại
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
BQL các Khu công nghiệp 24 7 10 104 6 98 3 2 96.9 % 0 % 3.1 %
Sở Công Thương 66 22 34 30259 0 30275 5 0 60.8 % 39.2 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 3 44 47 3146 388 2758 134 1 88.2 % 7 % 4.8 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 60 7 11 734 1 733 0 0 93 % 7 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 14 19 14 85 1 84 0 0 98.8 % 1.2 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 12 1 52 14 0 19 10 0 31.6 % 15.8 % 52.6 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 29 13 22 328 0 335 1 2 97.3 % 2.4 % 0.3 %
Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 47 6 20 5166 12 5154 11 0 98.7 % 1.1 % 0.2 %
Sở Nội vụ 8 38 56 670 5 665 2 2 99.1 % 0.6 % 0.3 %
Sở Thông tin và Truyền thông 1 6 17 127 5 122 0 0 99.2 % 0.8 % 0 %
Sở Tài chính 10 0 1 26 0 26 2 0 88.5 % 3.8 % 7.7 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 14 78 1 165239 2003 163236 5641 927 83.2 % 13.4 % 3.4 %
Sở Tư pháp 45 27 21 3818 328 3490 35 3 98.1 % 0.9 % 1 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 84 34 925 7 918 4 0 97.8 % 1.7 % 0.5 %
Sở Xây dựng 21 33 5 916 0 926 0 1 99.8 % 0.2 % 0 %
Sở Y tế 31 37 56 1563 70 1493 1 0 99.9 % 0 % 0.1 %
UBND Thành phố Đà Lạt 50 281 58 78592 0 79675 2124 105 95.3 % 2 % 2.7 %
Thanh Tra Tỉnh 3 0 0 226 0 226 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 2 0 0 12 0 12 0 0 100 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Bảo Lộc 6 0 0 45977 0 46056 445 45 95.6 % 3.5 % 0.9 %
UBND Huyện Lạc Dương 3 0 0 7727 78 7649 48 34 93 % 6.4 % 0.6 %
UBND Huyện Đức Trọng 1 0 0 39682 324 39358 999 105 88.9 % 8.6 % 2.5 %
UBND Huyện Đơn Dương 5 0 0 27828 38 27790 123 25 93.9 % 5.7 % 0.4 %
UBND Huyện Lâm Hà 1 0 0 44304 396 43908 492 112 81.1 % 17.8 % 1.1 %
UBND Huyện Đam Rông 1 0 0 18472 102 18370 41 40 97.2 % 2.6 % 0.2 %
UBND Huyện Di Linh 3 0 0 35715 36 35679 518 61 96.1 % 2.4 % 1.5 %
UBND Huyện Bảo Lâm 1 0 0 19022 869 18153 235 39 91.2 % 7.5 % 1.3 %
UBND Huyện Đạ Huoai 3 0 0 7570 21 7549 25 36 97.3 % 2.4 % 0.3 %
UBND Huyện Đạ Tẻh 1 0 0 19768 39 19729 339 61 92.6 % 5.6 % 1.8 %
UBND Huyện Cát Tiên 3 0 0 15599 0 16038 79 42 98 % 1.5 % 0.5 %
Còn lại: 24
Một phần: 7
Toàn trình: 10
Tiếp nhận: 104
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 98
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 96.9%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 3.1%
Còn lại: 66
Một phần: 22
Toàn trình: 34
Tiếp nhận: 30259
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 30275
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 60.8%
Đúng hạn: 39.2%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 3
Một phần: 44
Toàn trình: 47
Tiếp nhận: 3146
Đang xử lý: 388
Trả kết quả: 2758
Trễ hạn: 134
Trước hạn: 88.2%
Đúng hạn: 7%
Trễ hạn: 4.8%
Còn lại: 60
Một phần: 7
Toàn trình: 11
Tiếp nhận: 734
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 733
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93%
Đúng hạn: 7%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 14
Một phần: 19
Toàn trình: 14
Tiếp nhận: 85
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 84
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 12
Một phần: 1
Toàn trình: 52
Tiếp nhận: 14
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 19
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 31.6%
Đúng hạn: 15.8%
Trễ hạn: 52.6%
Còn lại: 29
Một phần: 13
Toàn trình: 22
Tiếp nhận: 328
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 335
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.3%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 0.3%
Còn lại: 47
Một phần: 6
Toàn trình: 20
Tiếp nhận: 5166
Đang xử lý: 12
Trả kết quả: 5154
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0.2%
Còn lại: 8
Một phần: 38
Toàn trình: 56
Tiếp nhận: 670
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 665
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 0.3%
Còn lại: 1
Một phần: 6
Toàn trình: 17
Tiếp nhận: 127
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 122
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.2%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 10
Một phần: 0
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 26
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 26
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 88.5%
Đúng hạn: 3.8%
Trễ hạn: 7.7%
Còn lại: 14
Một phần: 78
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 165239
Đang xử lý: 2003
Trả kết quả: 163236
Trễ hạn: 5641
Trước hạn: 83.2%
Đúng hạn: 13.4%
Trễ hạn: 3.4%
Còn lại: 45
Một phần: 27
Toàn trình: 21
Tiếp nhận: 3818
Đang xử lý: 328
Trả kết quả: 3490
Trễ hạn: 35
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 1%
Còn lại: 2
Một phần: 84
Toàn trình: 34
Tiếp nhận: 925
Đang xử lý: 7
Trả kết quả: 918
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 97.8%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0.5%
Còn lại: 21
Một phần: 33
Toàn trình: 5
Tiếp nhận: 916
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 926
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.8%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 31
Một phần: 37
Toàn trình: 56
Tiếp nhận: 1563
Đang xử lý: 70
Trả kết quả: 1493
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.9%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.1%
Còn lại: 50
Một phần: 281
Toàn trình: 58
Tiếp nhận: 78592
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 79675
Trễ hạn: 2124
Trước hạn: 95.3%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 2.7%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 226
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 226
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 12
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 12
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 6
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 45977
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 46056
Trễ hạn: 445
Trước hạn: 95.6%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 0.9%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 7727
Đang xử lý: 78
Trả kết quả: 7649
Trễ hạn: 48
Trước hạn: 93%
Đúng hạn: 6.4%
Trễ hạn: 0.6%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 39682
Đang xử lý: 324
Trả kết quả: 39358
Trễ hạn: 999
Trước hạn: 88.9%
Đúng hạn: 8.6%
Trễ hạn: 2.5%
Còn lại: 5
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 27828
Đang xử lý: 38
Trả kết quả: 27790
Trễ hạn: 123
Trước hạn: 93.9%
Đúng hạn: 5.7%
Trễ hạn: 0.4%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 44304
Đang xử lý: 396
Trả kết quả: 43908
Trễ hạn: 492
Trước hạn: 81.1%
Đúng hạn: 17.8%
Trễ hạn: 1.1%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 18472
Đang xử lý: 102
Trả kết quả: 18370
Trễ hạn: 41
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 0.2%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 35715
Đang xử lý: 36
Trả kết quả: 35679
Trễ hạn: 518
Trước hạn: 96.1%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 1.5%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 19022
Đang xử lý: 869
Trả kết quả: 18153
Trễ hạn: 235
Trước hạn: 91.2%
Đúng hạn: 7.5%
Trễ hạn: 1.3%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 7570
Đang xử lý: 21
Trả kết quả: 7549
Trễ hạn: 25
Trước hạn: 97.3%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 0.3%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 19768
Đang xử lý: 39
Trả kết quả: 19729
Trễ hạn: 339
Trước hạn: 92.6%
Đúng hạn: 5.6%
Trễ hạn: 1.8%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 15599
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 16038
Trễ hạn: 79
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 0.5%