Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Còn lại
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
BQL các Khu công nghiệp 21 11 8 22 1 21 0 0 95.2 % 4.8 % 0 %
Sở Công Thương 66 22 34 11121 30 11091 1 0 81.5 % 18.5 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 3 44 47 7961 0 8600 6 0 96.3 % 3.6 % 0.1 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 60 7 11 170 2 168 0 0 88.7 % 11.3 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 16 20 13 49 6 43 0 0 90.7 % 9.3 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 12 20 51 9 8 1 1 0 0 % 0 % 100 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 29 13 22 117 7 110 2 0 91.8 % 6.4 % 1.8 %
Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 47 7 20 3213 2 3211 0 1 99.1 % 0.9 % 0 %
Sở Nội vụ 8 38 56 226 10 216 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 1 5 18 25 5 20 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 10 0 1 6 0 6 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 14 78 1 55399 1998 53401 3615 82 69.7 % 23.6 % 6.7 %
Sở Tư pháp 45 28 21 2965 54 2911 38 0 97.6 % 1.1 % 1.3 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 83 28 198 0 200 0 0 94.5 % 5.5 % 0 %
Sở Xây dựng 17 37 5 190 0 197 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 13 53 38 368 21 347 0 0 100 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Đà Lạt 51 275 54 20424 35 20389 43 18 96.7 % 3.1 % 0.2 %
Thanh Tra Tỉnh 3 0 0 92 2 90 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Bảo Lộc 6 0 0 9920 22 9898 11 4 91.1 % 8.7 % 0.2 %
UBND Huyện Lạc Dương 3 0 0 2036 0 2043 9 1 94.2 % 5.4 % 0.4 %
UBND Huyện Đức Trọng 1 0 0 13290 170 13120 187 22 92 % 6.6 % 1.4 %
UBND Huyện Đơn Dương 5 0 0 5632 0 5735 4 0 94.8 % 5.2 % 0 %
UBND Huyện Lâm Hà 1 0 0 9069 424 8645 36 16 78.6 % 21 % 0.4 %
UBND Huyện Đam Rông 1 0 0 5675 0 5682 6 0 97.6 % 2.3 % 0.1 %
UBND Huyện Di Linh 3 0 0 8880 0 8954 72 12 96.2 % 3 % 0.8 %
UBND Huyện Bảo Lâm 1 0 0 7543 0 8131 725 3 86.9 % 4.2 % 8.9 %
UBND Huyện Đạ Huoai 3 0 0 2279 4 2275 8 0 95.6 % 4 % 0.4 %
UBND Huyện Đạ Tẻh 1 0 0 5258 7 5251 38 4 94.5 % 4.8 % 0.7 %
UBND Huyện Cát Tiên 3 0 0 3050 0 3135 6 1 94.5 % 5.3 % 0.2 %
Còn lại: 21
Một phần: 11
Toàn trình: 8
Tiếp nhận: 22
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 21
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 66
Một phần: 22
Toàn trình: 34
Tiếp nhận: 11121
Đang xử lý: 30
Trả kết quả: 11091
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 81.5%
Đúng hạn: 18.5%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 3
Một phần: 44
Toàn trình: 47
Tiếp nhận: 7961
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 8600
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 96.3%
Đúng hạn: 3.6%
Trễ hạn: 0.1%
Còn lại: 60
Một phần: 7
Toàn trình: 11
Tiếp nhận: 170
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 168
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.7%
Đúng hạn: 11.3%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 16
Một phần: 20
Toàn trình: 13
Tiếp nhận: 49
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 43
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.7%
Đúng hạn: 9.3%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 12
Một phần: 20
Toàn trình: 51
Tiếp nhận: 9
Đang xử lý: 8
Trả kết quả: 1
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Còn lại: 29
Một phần: 13
Toàn trình: 22
Tiếp nhận: 117
Đang xử lý: 7
Trả kết quả: 110
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 91.8%
Đúng hạn: 6.4%
Trễ hạn: 1.8%
Còn lại: 47
Một phần: 7
Toàn trình: 20
Tiếp nhận: 3213
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 3211
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 8
Một phần: 38
Toàn trình: 56
Tiếp nhận: 226
Đang xử lý: 10
Trả kết quả: 216
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 1
Một phần: 5
Toàn trình: 18
Tiếp nhận: 25
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 20
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 10
Một phần: 0
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 6
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 6
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 14
Một phần: 78
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 55399
Đang xử lý: 1998
Trả kết quả: 53401
Trễ hạn: 3615
Trước hạn: 69.7%
Đúng hạn: 23.6%
Trễ hạn: 6.7%
Còn lại: 45
Một phần: 28
Toàn trình: 21
Tiếp nhận: 2965
Đang xử lý: 54
Trả kết quả: 2911
Trễ hạn: 38
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 1.3%
Còn lại: 2
Một phần: 83
Toàn trình: 28
Tiếp nhận: 198
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 200
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 5.5%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 17
Một phần: 37
Toàn trình: 5
Tiếp nhận: 190
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 197
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 13
Một phần: 53
Toàn trình: 38
Tiếp nhận: 368
Đang xử lý: 21
Trả kết quả: 347
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 51
Một phần: 275
Toàn trình: 54
Tiếp nhận: 20424
Đang xử lý: 35
Trả kết quả: 20389
Trễ hạn: 43
Trước hạn: 96.7%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 0.2%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 92
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 90
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 6
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 9920
Đang xử lý: 22
Trả kết quả: 9898
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 91.1%
Đúng hạn: 8.7%
Trễ hạn: 0.2%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2036
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 2043
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 5.4%
Trễ hạn: 0.4%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 13290
Đang xử lý: 170
Trả kết quả: 13120
Trễ hạn: 187
Trước hạn: 92%
Đúng hạn: 6.6%
Trễ hạn: 1.4%
Còn lại: 5
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5632
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 5735
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 94.8%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 9069
Đang xử lý: 424
Trả kết quả: 8645
Trễ hạn: 36
Trước hạn: 78.6%
Đúng hạn: 21%
Trễ hạn: 0.4%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5675
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 5682
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0.1%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 8880
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 8954
Trễ hạn: 72
Trước hạn: 96.2%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 0.8%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 7543
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 8131
Trễ hạn: 725
Trước hạn: 86.9%
Đúng hạn: 4.2%
Trễ hạn: 8.9%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2279
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 2275
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 95.6%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0.4%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5258
Đang xử lý: 7
Trả kết quả: 5251
Trễ hạn: 38
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 0.7%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3050
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 3135
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 0.2%