Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Còn lại
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
BQL các Khu công nghiệp 21 11 8 30 5 25 0 0 96 % 4 % 0 %
Sở Công Thương 66 27 34 13985 14 13971 10 0 78.5 % 21.5 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 3 44 47 9265 0 10021 6 0 95.4 % 4.5 % 0.1 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 60 7 11 211 1 210 0 0 91 % 9 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 16 20 13 51 0 56 0 0 85.7 % 14.3 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 12 20 51 6 5 1 1 0 0 % 0 % 100 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 28 14 22 137 2 135 2 0 93.3 % 5.2 % 1.5 %
Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 47 7 20 4069 18 4051 0 1 98.9 % 1.1 % 0 %
Sở Nội vụ 8 38 56 279 8 271 0 0 99.6 % 0.4 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 1 5 18 34 2 32 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 10 0 1 7 0 7 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 14 78 1 71178 2325 68853 4534 89 69.5 % 23.9 % 6.6 %
Sở Tư pháp 45 28 23 3691 112 3579 50 2 97.7 % 0.9 % 1.4 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 83 28 249 0 261 0 0 95.4 % 4.6 % 0 %
Sở Xây dựng 17 37 5 278 12 266 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 13 53 38 539 0 559 1 0 99.6 % 0.2 % 0.2 %
UBND Thành phố Đà Lạt 51 275 55 25536 145 25391 51 21 96.8 % 3 % 0.2 %
Thanh Tra Tỉnh 3 0 0 108 0 108 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Bảo Lộc 6 0 0 12528 27 12501 12 5 91.3 % 8.6 % 0.1 %
UBND Huyện Lạc Dương 3 0 0 2774 0 2777 11 1 94.2 % 5.4 % 0.4 %
UBND Huyện Đức Trọng 1 0 0 16923 301 16622 229 30 91.8 % 6.8 % 1.4 %
UBND Huyện Đơn Dương 5 0 0 7271 0 7403 5 2 95.2 % 4.8 % 0 %
UBND Huyện Lâm Hà 1 0 0 11114 247 10867 51 22 80.5 % 19 % 0.5 %
UBND Huyện Đam Rông 1 0 0 6954 18 6936 8 0 97.6 % 2.3 % 0.1 %
UBND Huyện Di Linh 3 0 0 11107 0 11196 98 15 96.1 % 3.1 % 0.8 %
UBND Huyện Bảo Lâm 1 0 0 9880 0 10564 739 3 88.5 % 4.5 % 7 %
UBND Huyện Đạ Huoai 3 0 0 2830 9 2821 11 0 95.5 % 4.1 % 0.4 %
UBND Huyện Đạ Tẻh 1 0 0 6799 0 6830 52 4 94.3 % 4.9 % 0.8 %
UBND Huyện Cát Tiên 3 0 0 3727 0 3837 10 1 94.1 % 5.7 % 0.2 %
Còn lại: 21
Một phần: 11
Toàn trình: 8
Tiếp nhận: 30
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 25
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 66
Một phần: 27
Toàn trình: 34
Tiếp nhận: 13985
Đang xử lý: 14
Trả kết quả: 13971
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 78.5%
Đúng hạn: 21.5%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 3
Một phần: 44
Toàn trình: 47
Tiếp nhận: 9265
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 10021
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 4.5%
Trễ hạn: 0.1%
Còn lại: 60
Một phần: 7
Toàn trình: 11
Tiếp nhận: 211
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 210
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91%
Đúng hạn: 9%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 16
Một phần: 20
Toàn trình: 13
Tiếp nhận: 51
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 56
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85.7%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 12
Một phần: 20
Toàn trình: 51
Tiếp nhận: 6
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 1
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Còn lại: 28
Một phần: 14
Toàn trình: 22
Tiếp nhận: 137
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 135
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 93.3%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 1.5%
Còn lại: 47
Một phần: 7
Toàn trình: 20
Tiếp nhận: 4069
Đang xử lý: 18
Trả kết quả: 4051
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 8
Một phần: 38
Toàn trình: 56
Tiếp nhận: 279
Đang xử lý: 8
Trả kết quả: 271
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 1
Một phần: 5
Toàn trình: 18
Tiếp nhận: 34
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 32
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 10
Một phần: 0
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 7
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 7
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 14
Một phần: 78
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 71178
Đang xử lý: 2325
Trả kết quả: 68853
Trễ hạn: 4534
Trước hạn: 69.5%
Đúng hạn: 23.9%
Trễ hạn: 6.6%
Còn lại: 45
Một phần: 28
Toàn trình: 23
Tiếp nhận: 3691
Đang xử lý: 112
Trả kết quả: 3579
Trễ hạn: 50
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 1.4%
Còn lại: 2
Một phần: 83
Toàn trình: 28
Tiếp nhận: 249
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 261
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 4.6%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 17
Một phần: 37
Toàn trình: 5
Tiếp nhận: 278
Đang xử lý: 12
Trả kết quả: 266
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 13
Một phần: 53
Toàn trình: 38
Tiếp nhận: 539
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 559
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0.2%
Còn lại: 51
Một phần: 275
Toàn trình: 55
Tiếp nhận: 25536
Đang xử lý: 145
Trả kết quả: 25391
Trễ hạn: 51
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 0.2%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 108
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 108
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 6
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 12528
Đang xử lý: 27
Trả kết quả: 12501
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 91.3%
Đúng hạn: 8.6%
Trễ hạn: 0.1%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2774
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 2777
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 5.4%
Trễ hạn: 0.4%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 16923
Đang xử lý: 301
Trả kết quả: 16622
Trễ hạn: 229
Trước hạn: 91.8%
Đúng hạn: 6.8%
Trễ hạn: 1.4%
Còn lại: 5
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 7271
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 7403
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 0%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 11114
Đang xử lý: 247
Trả kết quả: 10867
Trễ hạn: 51
Trước hạn: 80.5%
Đúng hạn: 19%
Trễ hạn: 0.5%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6954
Đang xử lý: 18
Trả kết quả: 6936
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0.1%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 11107
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 11196
Trễ hạn: 98
Trước hạn: 96.1%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 0.8%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 9880
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 10564
Trễ hạn: 739
Trước hạn: 88.5%
Đúng hạn: 4.5%
Trễ hạn: 7%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2830
Đang xử lý: 9
Trả kết quả: 2821
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 4.1%
Trễ hạn: 0.4%
Còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6799
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 6830
Trễ hạn: 52
Trước hạn: 94.3%
Đúng hạn: 4.9%
Trễ hạn: 0.8%
Còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3727
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 3837
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 5.7%
Trễ hạn: 0.2%