STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H36.28-240228-0001 29/02/2024 18/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
ĐẠI THỊ MINH THƯ (CÔNG TY TNHH CHASE ETERNITY)
EMC Đã kết nối EMC