STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H36.30-240108-0003 08/01/2024 15/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY TNHH MIA YOGA Văn phòng Sở LĐTBXH
2 H36.30-240117-0001 18/01/2024 23/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ ÚT Văn phòng Sở LĐTBXH
EMC Đã kết nối EMC