STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H36.31-240411-0002 15/04/2024 09/05/2024 11/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ TUYẾN Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y Tế
EMC Đã kết nối EMC