STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H36.86.21-240206-0001 06/02/2024 16/02/2024 26/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN KHÁNH DUY UBND Xã B' Lá
2 H36.86.21-240222-0002 22/02/2024 23/02/2024 26/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG TRƯƠNG GIA THÁI UBND Xã B' Lá
3 H36.86.21-240108-0002 08/01/2024 09/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LƯƠNG VĂN VINH UBND Xã B' Lá
4 H36.86.26-240103-0015 03/01/2024 08/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐỖ QUỐC DŨNG UBND Xã Lộc An
5 H36.86.26-231011-0003 11/10/2023 13/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN QUỐC TOÀN UBND Xã Lộc An
6 H36.86.23-240102-0003 02/01/2024 03/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
K' TƯỞNG UBND Xã Lộc Bắc
7 H36.86.31-240123-0001 23/01/2024 26/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU VĂN NGỌ UBND Xã Lộc Bảo
8 H36.86.19-231229-0001 02/01/2024 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KA THAS UBND Xã Lộc Tân
9 H36.86.19-231229-0002 02/01/2024 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KA TUYỂN UBND Xã Lộc Tân
10 H36.86.19-240131-0001 31/01/2024 01/02/2024 02/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ THỊ HỒNG THU UBND Xã Lộc Tân
11 H36.86-240201-0028 01/02/2024 06/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ HỒNG LĨNH
12 H36.86-240301-0008 01/03/2024 15/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
VŨ NHƯ ĐỊNH
13 H36.86-231201-0001 01/12/2023 02/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ CÔNG HUÂN
14 H36.86-231201-0005 01/12/2023 22/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
HỒ THỊ THU + NGUYỄN QUỐC THÌN
15 H36.86-231201-0011 01/12/2023 11/01/2024 21/02/2024
Trễ hạn 29 ngày.
K' TRÉ
16 H36.86-231201-0016 01/12/2023 22/12/2023 19/01/2024
Trễ hạn 19 ngày.
ĐOÀN HỒNG YẾN
17 H36.86-240102-0001 02/01/2024 20/02/2024 17/05/2024
Trễ hạn 61 ngày.
K' TÉO ( UQ PHẠM NGỌC THỦY)
18 H36.86-240102-0002 02/01/2024 06/03/2024 15/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
KA RIẾU ( UQ PHẠM NGỌC THỦY)
19 H36.86-240102-0003 02/01/2024 06/03/2024 15/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
K' VRÔL ( UQ PHẠM NGỌC THỦY)
20 H36.86-240102-0004 02/01/2024 06/03/2024 15/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN VĂN TÂN
21 H36.86-240102-0009 02/01/2024 05/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN HÙNG ( UQ NGUYỄN PHI TRƯỜNG)
22 H36.86-240102-0013 02/01/2024 06/03/2024 15/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
K' TEO ( UQ PHẠM NGỌC THỦY)
23 H36.86-240102-0014 02/01/2024 27/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
K' BREOH ( UQ VÕ THỊ LỆ TRINH)
24 H36.86-231102-0004 02/11/2023 02/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ CẦN ( UQ NGUYỄN ĐÌNH SƠN)
25 H36.86-231202-0003 02/12/2023 22/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP
26 H36.86-240103-0004 03/01/2024 01/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN CHÍ CÔNG
27 H36.86-240103-0005 03/01/2024 07/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ THỊ VÂN ( UQ TÔ THỊ TƯỜNG VI)
28 H36.86-240103-0008 03/01/2024 31/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ ĐỨC MINH ( UQ NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA)
29 H36.86-240103-0010 03/01/2024 24/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ ĐỨC MINH ( UQ NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA)
30 H36.86-240103-0012 03/01/2024 07/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 9 ngày.
PHẠM HỮU NGỌC ( UQ NGUYỄN CHƯƠNG HÙNG)
31 H36.86-240103-0014 03/01/2024 17/04/2024 25/04/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN SƯ ( UQ ĐOÀN THỊ BÌNH)
32 H36.86-240103-0018 03/01/2024 07/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ VẺ
33 H36.86-240103-0020 03/01/2024 27/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN HÂN ( UQ NGUYỄN QUANG TRUNG)
34 H36.86-240103-0024 03/01/2024 29/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM THỊ THU THƯƠNG ( UQ LÊ ANH TUẤN)
35 H36.86-240103-0025 03/01/2024 29/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ ĐẶNG KIÊN ( UQ LÊ ANH TUẤN)
36 H36.86-240103-0026 03/01/2024 29/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN HUỲNH TUẤN ANH ( UQ LÊ ANH TUẤN)
37 H36.86-240103-0027 03/01/2024 29/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ VŨ HIỀN ( UQ LÊ ANH TUẤN)
38 H36.86-240103-0028 03/01/2024 29/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ ÁI LINH ( UQ LÊ ANH TUẤN)
39 H36.86-240103-0029 03/01/2024 29/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THỊ THÙY TRÂM
40 H36.86-231103-0003 03/11/2023 27/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
ĐỒNG VĂN PHI
41 H36.86-231103-0008 03/11/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
ĐẶNG THỊ SEN LẦN 2
42 H36.86-240104-0004 04/01/2024 13/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN TẤN KHOA ( UQ TRẦN LÂM VŨ)
43 H36.86-240104-0010 04/01/2024 13/03/2024 15/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
DƯƠNG THỊ CHUNG
44 H36.86-240104-0014 04/01/2024 01/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN ĐÀ
45 H36.86-240104-0011 04/01/2024 22/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
K’SOR XUÂN
46 H36.86-240104-0013 04/01/2024 22/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGÔ QUANG THỨC
47 H36.86-240104-0012 04/01/2024 21/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
K'ĐỐI
48 H36.86-240104-0015 04/01/2024 22/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGÔ THỊ HỒNG DIỄM
49 H36.86-240104-0020 04/01/2024 26/04/2024 07/05/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN QUANG PHÚ ( UQ TRẦN THỊ DIỆU THÚY)
50 H36.86-240104-0022 04/01/2024 01/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN CẨM TÚ ( UQ NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA)
51 H36.86-240104-0023 04/01/2024 26/03/2024 03/04/2024
Trễ hạn 6 ngày.
VÕ TRỌNG THẮNG
52 H36.86-231004-0007 04/10/2023 08/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
PHẠM NGỌC TÚ TRINH+ĐINH QUỐC HÙNG
53 H36.86-231004-0011 04/10/2023 20/11/2023 28/02/2024
Trễ hạn 71 ngày.
CAO THỊ LAN
54 H36.86-231204-0002 04/12/2023 25/12/2023 19/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
CAO BÁ LINH
55 H36.86-231204-0006 04/12/2023 25/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NHỮ VĂN NGHĨA
56 H36.86-231204-0007 04/12/2023 25/12/2023 16/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
ĐỖ THỊ PHƯƠNG
57 H36.86-231204-0008 04/12/2023 25/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ THU
58 H36.86-231204-0009 04/12/2023 25/12/2023 19/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
TRẦN VĂN HUYÊN
59 H36.86-231204-0011 04/12/2023 23/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
DOÃN VĂN LỘC
60 H36.86-231204-0015 04/12/2023 25/12/2023 16/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN DUY SỸ
61 H36.86-231204-0016 04/12/2023 25/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
TRẦN VĂN KHUYẾN
62 H36.86-231204-0017 04/12/2023 25/12/2023 18/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
VŨ ĐỨC MINH ( UQ NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA)
63 H36.86-231204-0028 04/12/2023 25/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
PHẠM THỊ NGỌC TUYỀN
64 H36.86-231204-0029 04/12/2023 25/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
LÊ QUỐC TRUNG ( UQ VÕ THỊ LỆ TRINH)
65 H36.86-231204-0032 04/12/2023 25/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGÔ THỊ THU CÚC( UQ VÕ THỊ LỆ TRINH)
66 H36.86-231204-0031 04/12/2023 25/12/2023 16/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
LÊ PHƯỚC QUANG UQ TRẦN ĐÌNH SANG
67 H36.86-231204-0036 04/12/2023 25/12/2023 22/01/2024
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN VĂN TUYÊN
68 H36.86-231204-0037 04/12/2023 25/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN TIẾN ANH ( UQ NGUYỄN TIẾN PHƯỚC)
69 H36.86-231204-0038 04/12/2023 25/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN TIẾN LONG( UQ NGUYỄN TIẾN PHƯỚC)
70 H36.86-231204-0039 04/12/2023 25/12/2023 22/01/2024
Trễ hạn 19 ngày.
VŨ KIM CHI
71 H36.86-231204-0044 04/12/2023 25/12/2023 16/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
VŨ TIẾN DŨNG
72 H36.86-231204-0046 04/12/2023 25/12/2023 16/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
73 H36.86-231204-0048 04/12/2023 25/12/2023 16/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
74 H36.86-231204-0049 04/12/2023 25/12/2023 16/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
75 H36.86-231204-0050 04/12/2023 25/12/2023 16/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
76 H36.86-240105-0001 05/01/2024 15/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN NGÔ TRƯỜNG
77 H36.86-240105-0004 05/01/2024 29/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
KIỀU DUY THĂNG
78 H36.86-240105-0010 05/01/2024 03/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN BÍNH
79 H36.86-240105-0011 05/01/2024 29/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ THÚY HẰNG
80 H36.86-240105-0012 05/01/2024 16/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM BÁ PHÚC
81 H36.86-240105-0013 05/01/2024 29/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ XUÂN HÙNG
82 H36.86-240105-0014 05/01/2024 14/03/2024 22/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ TUYẾT
83 H36.86-240105-0015 05/01/2024 28/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
BÙI VĂN PHỬN
84 H36.86-240105-0020 05/01/2024 29/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ KHÂU ( UQ LÊ THỊ THÚY HẰNG)
85 H36.86-240105-0021 05/01/2024 29/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ XUÂN ĐỨC
86 H36.86-240105-0022 05/01/2024 16/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP ( UQ NGUYỄN TẤN HIỀN)
87 H36.86-240105-0023 05/01/2024 27/03/2024 03/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ THANH TUẤN
88 H36.86-240305-0019 05/03/2024 19/04/2024 22/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC TUYÊN
89 H36.86-231205-0005 05/12/2023 26/12/2023 16/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ THỊ CÚC PHƯƠNG ĐQ LÊ THỊ HỒNG NHUNG
90 H36.86-231205-0006 05/12/2023 26/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
PHẠM VĂN LIÊN
91 H36.86-231205-0007 05/12/2023 26/12/2023 16/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
ÂU HỒNG LAN
92 H36.86-231205-0010 05/12/2023 26/12/2023 16/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
PHẠM THỊ KIM NGA ( UQ ĐỖ THỊ HUỲNH HOA)
93 H36.86-231205-0011 05/12/2023 26/12/2023 25/01/2024
Trễ hạn 21 ngày.
K' TỎI
94 H36.86-231205-0012 05/12/2023 26/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG
95 H36.86-231205-0015 05/12/2023 26/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
PHẠM THỊ HƯƠNG
96 H36.86-231205-0023 05/12/2023 26/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
BÙI ĐĂNG HỢI
97 H36.86-231205-0027 05/12/2023 26/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN TẤN NHU
98 H36.86-231205-0029 05/12/2023 26/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG ĐÌNH LỆ
99 H36.86-231205-0030 05/12/2023 26/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN TRỌNG HOÀNG
100 H36.86-231205-0031 05/12/2023 26/12/2023 23/01/2024
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN GIA KHÁNH
101 H36.86-231205-0021 05/12/2023 26/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
PHAN ĐÌNH HƯNG
102 H36.86-231205-0033 05/12/2023 26/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ THÚY
103 H36.86-231205-0034 05/12/2023 26/12/2023 16/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
NGÔ XUÂN TÙNG ( UQ TRẦN THỊ HẰNG)
104 H36.86-240306-0018 06/03/2024 27/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ HỒNG TÁ
105 H36.86-230906-0007 06/09/2023 07/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN QUYẾT TÂM+NGUYỄN THỊ TOAN
106 H36.86-231006-0001 06/10/2023 25/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
KIỀU THỊ THƯƠNG+NGUYỄN THÀNH NAM LẦN 2
107 H36.86-231206-0004 06/12/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM NGỌC
108 H36.86-231206-0005 06/12/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
VŨ THỊ THU
109 H36.86-231206-0019 06/12/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN TẤN HOÀNH
110 H36.86-231206-0020 06/12/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN TẤN HOÀNH
111 H36.86-231206-0022 06/12/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
PHAN THỊ LỆ ( UQ NGUYỄN TIẾN DŨNG)
112 H36.86-231206-0023 06/12/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HIỀN ( UQ NGUYỄN TIẾN DŨNG)
113 H36.86-231206-0024 06/12/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG (UQ NGUYỄN TIẾN DŨNG)
114 H36.86-231206-0025 06/12/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN MINH ANH (UQ NGUYỄN TIẾN DŨNG)
115 H36.86-231206-0026 06/12/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ QUỐC TÚ ( UQ NGUYỄN TIẾN DŨNG)
116 H36.86-231206-0051 06/12/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGÔ THỊ MỸ
117 H36.86-231206-0054 06/12/2023 27/12/2023 25/01/2024
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN THỊ LÀI ( UQ NGUYỄN THỊ THANH THẢO)
118 H36.86-231206-0055 06/12/2023 17/01/2024 21/02/2024
Trễ hạn 25 ngày.
HUỲNH DIỄM LY ( UQ NGUYỄN VĂN CAO)
119 H36.86-231206-0057 06/12/2023 27/12/2023 25/01/2024
Trễ hạn 20 ngày.
PHAN THỊ THUÝ VI ( UQ NGUYỄN VĂN CAO)
120 H36.86-231206-0058 06/12/2023 27/12/2023 25/01/2024
Trễ hạn 20 ngày.
ĐẶNG THỊ XUÂN BẢO ( UQ NGUYỄN VĂN CAO)
121 H36.86-240307-0001 07/03/2024 22/04/2024 04/05/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN NGỌC NHÀN (UQ NGUYỄN SƠN NAM)
122 H36.86-231107-0015 07/11/2023 02/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ HẰNG ( UQ ĐÀM VĂN DẦN)
123 H36.86-231207-0013 07/12/2023 28/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
VŨ QUỐC TRỊ
124 H36.86-231207-0016 07/12/2023 28/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
VŨ PHƯƠNG HẢI
125 H36.86-231207-0017 07/12/2023 28/12/2023 19/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
LÊ ANH LƯU
126 H36.86-231207-0018 07/12/2023 28/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN NGỌC VINH ( UQ NGUYỄN ĐÌNH TRUNG)
127 H36.86-231207-0019 07/12/2023 28/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
HUỲNH ÁI LINH ( UQ NGUYỄN THỊ KIM NGỌC)
128 H36.86-231207-0024 07/12/2023 28/12/2023 22/01/2024
Trễ hạn 16 ngày.
ĐỖ TRUNG TÍN
129 H36.86-231207-0027 07/12/2023 28/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THIÊN PHÚ
130 H36.86-231207-0028 07/12/2023 28/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN XUÂN NGHI ( UQ ĐẶNG THẾ NGHĨA)
131 H36.86-231207-0031 07/12/2023 06/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN NHƯ TRÍ
132 H36.86-231207-0030 07/12/2023 28/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LƯƠNG THỊ THU HÀ UQ TRẦN SÁCH ANH
133 H36.86-230908-0010 08/09/2023 28/11/2023 08/01/2024
Trễ hạn 28 ngày.
TRẦN KIM OANH ( UQ TRẦN THỊ HẰNG) LẦN 2
134 H36.86-231208-0002 08/12/2023 29/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ MINH THÔNG
135 H36.86-231208-0007 08/12/2023 29/12/2023 25/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN THANH ÁI
136 H36.86-231208-0012 08/12/2023 29/12/2023 25/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
HÀ KIM THỦY
137 H36.86-231208-0013 08/12/2023 29/12/2023 25/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN THÚY LỆ HUYỀN
138 H36.86-231208-0014 08/12/2023 29/12/2023 25/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
TRẦN QUANG VĂN ( UQ NGUYỄN THÚY LỆ HUYỀN)
139 H36.86-231208-0020 08/12/2023 29/12/2023 17/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
HOÀNG THỊ TUYẾT HỒNG
140 H36.86-231208-0026 08/12/2023 29/12/2023 22/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN ĐỨC ĐIỆP
141 H36.86-231208-0027 08/12/2023 29/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
VŨ VĂN NGHIÊM ( UQ NGUYỄN TRUNG ĐỨC)
142 H36.86-231009-0010 09/10/2023 13/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
DƯƠNG THỊ THẠCH+HUỲNH DŨNG
143 H36.86-231109-0004 09/11/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
HỘ ÔNG HOÀNG NGỌC LỢI
144 H36.86-231109-0006 09/11/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LIENG JRANG JA NIM (UQ LÊ THỊ HOÀNG OANH)
145 H36.86-231109-0007 09/11/2023 22/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HỒNG
146 H36.86-231109-0027 09/11/2023 25/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
MẪN VĂN TĨNH
147 H36.86-231109-0032 09/11/2023 19/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
K' SOR XUÂN ( UQ PHẠM THỊ HỒNG YẾN)
148 H36.86-231109-0043 09/11/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
MAI THỊ HUỆ
149 H36.86-231109-0047 09/11/2023 21/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
BÙI MẠNH HÙNG
150 H36.86-231109-0054 09/11/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH THỊ XUÂN ( UQ ĐÀM VĂN DẦN)
151 H36.86-240110-0004 10/01/2024 03/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN BẠCH LONG LÂM
152 H36.86-240110-0005 10/01/2024 25/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ KIM NƯƠNG ( UQ VŨ NHƯ QUANG)
153 H36.86-240110-0007 10/01/2024 03/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HÀ THỊ MINH TÂM ( UQ PHẠM XUÂN TRƯỜNG)
154 H36.86-240110-0013 10/01/2024 29/03/2024 03/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN QUỐC DŨNG
155 H36.86-240110-0014 10/01/2024 24/01/2024 27/03/2024
Trễ hạn 45 ngày.
TRẦN THỊ LAN
156 H36.86-240110-0015 10/01/2024 06/03/2024 07/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI HÙNG CƯỜNG
157 H36.86-240110-0016 10/01/2024 06/02/2024 29/03/2024
Trễ hạn 38 ngày.
HOÀNG CÔNG DŨNG
158 H36.86-240110-0017 10/01/2024 25/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÝ QUANG THÔNG
159 H36.86-240110-0026 10/01/2024 27/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THÁI PHONG
160 H36.86-240110-0029 10/01/2024 27/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
K' QUẸT ( UQ BÙI THỊ YẾN NHI)
161 H36.86-240110-0031 10/01/2024 01/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THỊ BẢO VI
162 H36.86-240110-0035 10/01/2024 25/04/2024 04/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
BÙI VĂN DŨNG
163 H36.86-240110-0037 10/01/2024 27/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ SIM
164 H36.86-231110-0002 10/11/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THẾ VINH
165 H36.86-231110-0042 10/11/2023 22/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THIÊN PHÚ ( UQ LÂM MẠNH PHÚ)
166 H36.86-231110-0047 10/11/2023 01/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 25 ngày.
TRẦN HẬU ĐỨC
167 H36.86-231110-0051 10/11/2023 26/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGÔ DUY ĐÔNG
168 H36.86-231110-0052 10/11/2023 22/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HÀ VĂN TRUNG
169 H36.86-240111-0002 11/01/2024 01/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN MINH ĐƯỜNG
170 H36.86-240111-0003 11/01/2024 01/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TRỌNG THỦY
171 H36.86-240111-0008 11/01/2024 02/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN XUÂN HẢI
172 H36.86-240111-0033 11/01/2024 26/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRỊNH VĂN NGHĨA
173 H36.86-240111-0035 11/01/2024 25/01/2024 27/03/2024
Trễ hạn 44 ngày.
LÊ VĂN LẮM
174 H36.86-240111-0036 11/01/2024 25/01/2024 27/03/2024
Trễ hạn 44 ngày.
TRẦN THỊ QUỲNH QUYÊN
175 H36.86-240111-0038 11/01/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ THU HÀ
176 H36.86-230911-0012 11/09/2023 11/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ VĂN HỐI+LÊ THỊ MỸ CHI ( UQ NGUYỄN QUANG TRUNG)
177 H36.86-231211-0002 11/12/2023 02/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN TẤT HUY (UQ NGUYỄN THỊ HUYỀN)
178 H36.86-231211-0003 11/12/2023 02/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN TẤT HUY ( UQ NGUYỄN THỊ HUYỀN)
179 H36.86-231211-0004 11/12/2023 02/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG MINH HIẾU
180 H36.86-231211-0010 11/12/2023 02/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 13 ngày.
KA SỜNG ( UQ NGUYỄN ANH LỰC)
181 H36.86-231211-0016 11/12/2023 02/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM MẠNH CƯƠNG ( UQ ĐÀO DUY PHƯƠNG)
182 H36.86-231211-0019 11/12/2023 02/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
ĐỖ VĂN TOÁI
183 H36.86-231211-0024 11/12/2023 02/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
HỒ NGỌC THOẠI ( UQ NINH VĂN VIỆT)
184 H36.86-231211-0026 11/12/2023 02/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VÕ THỊ ANH LINH
185 H36.86-231211-0027 11/12/2023 02/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ ANH HAI ( UQ PHẠM THỊ ANH)
186 H36.86-231211-0028 11/12/2023 02/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
VŨ VĂN VIỆN
187 H36.86-231211-0029 11/12/2023 02/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN VĂN THỂ
188 H36.86-231211-0030 11/12/2023 02/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
LÊ NGỌC MINH ( UQ HÀ KIM THỦY)
189 H36.86-231211-0031 11/12/2023 02/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN VĂN TIẾN ( UQ LỘ THỊ NHẬT TRANG)
190 H36.86-240112-0003 12/01/2024 01/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGÔ NGỌC BẢO ( UQ TRẦN NGỌC THẠNH)
191 H36.86-240112-0010 12/01/2024 05/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM NGỌC TOÀN ( UQ PHẠM THỊ DUNG)
192 H36.86-231212-0004 12/12/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐỨC BẢO ( UQ NGUYỄN ĐỨC NHẪN)
193 H36.86-231212-0006 12/12/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ HÙNG CƯỜNG ( UQ ĐÀM VĂN DẦN)
194 H36.86-231212-0010 12/12/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI VĂN HƯNG
195 H36.86-231212-0008 12/12/2023 03/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN QUỐC THÁI ( UQ ĐÀM VĂN DẦN)
196 H36.86-231212-0012 12/12/2023 03/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN THỊ NHIÊN
197 H36.86-231212-0013 12/12/2023 03/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỀN
198 H36.86-231212-0014 12/12/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN QUÃNG
199 H36.86-231212-0015 12/12/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRỊNH THỊ NGỌC
200 H36.86-231212-0016 12/12/2023 03/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ NHẪN
201 H36.86-231212-0020 12/12/2023 03/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN NĂM
202 H36.86-231212-0021 12/12/2023 03/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN NĂM
203 H36.86-231212-0026 12/12/2023 03/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 16 ngày.
TẠ THỊ HOA
204 H36.86-231212-0028 12/12/2023 22/01/2024 20/02/2024
Trễ hạn 21 ngày.
TẠ THỊ KIM THƯ
205 H36.86-231212-0029 12/12/2023 03/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN NHO
206 H36.86-231212-0034 12/12/2023 03/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN HOÀNG DIỆP ( UQ LÊ VĂN CƯƠNG)
207 H36.86-230913-0003 13/09/2023 11/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 19 ngày.
TRẦN VĂN HƯỞNG+NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN
208 H36.86-230913-0007 13/09/2023 30/11/2023 03/01/2024
Trễ hạn 23 ngày.
PHẠM VĂN TÍNH+LƯU THỊ HẢO (UQ NGUYỄN MINH HUỆ)
209 H36.86-231113-0002 13/11/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HÀ
210 H36.86-231113-0005 13/11/2023 25/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐINH THỊ HUỀ
211 H36.86-231113-0007 13/11/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NGỌC THƯỜNG
212 H36.86-231113-0025 13/11/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TẠ THỊ THẢO
213 H36.86-231113-0035 13/11/2023 19/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 13 ngày.
MẠC THỊ DỰ (UQ LÊ VĂN CƯƠNG)
214 H36.86-231113-0039 13/11/2023 26/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN HUY HOANG ĐQ TRẦN ANH CUNG ( UQ NGUYỄN THỊ KIM NHUNG )
215 H36.86-231113-0046 13/11/2023 04/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN NGỌC PHI
216 H36.86-231113-0054 13/11/2023 18/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
HOÀNG THỊ KIM CÚC
217 H36.86-231113-0059 13/11/2023 21/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
VŨ THỊ VÂN ( UQ TÔ THỊ TƯỜNG VI)
218 H36.86-231113-0060 13/11/2023 29/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
BÙI THANH BẢNG
219 H36.86-231113-0065 13/11/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THẾ NAM
220 H36.86-231113-0071 13/11/2023 26/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
ĐỖ THỊ TOÀN
221 H36.86-231113-0072 13/11/2023 28/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN ÚT
222 H36.86-231213-0001 13/12/2023 04/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
BÙI THỊ LINH NHÂM
223 H36.86-231213-0002 13/12/2023 04/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN QUANG TRUNG ( UQ LÊ THỊ HOA)
224 H36.86-231213-0003 13/12/2023 01/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
HOÀNG THỊ ĐỐI
225 H36.86-231213-0005 13/12/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ THỊ MƯA
226 H36.86-231213-0009 13/12/2023 04/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
TẠ THỊ THỦY
227 H36.86-231213-0015 13/12/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN MẠNH
228 H36.86-231213-0017 13/12/2023 25/01/2024 23/02/2024
Trễ hạn 21 ngày.
LÊ VĂN HÙNG
229 H36.86-231213-0021 13/12/2023 04/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
DƯƠNG THỊ SUỐT
230 H36.86-231213-0022 13/12/2023 04/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN BÁ QUÂN ( UQ BÙI THANH DÂN)
231 H36.86-231213-0025 13/12/2023 02/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 21 ngày.
ĐÀM VĂN DẦN
232 H36.86-231213-0026 13/12/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LONG DOÃN KIÊN
233 H36.86-231213-0028 13/12/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
DIỆP KIẾT TRINH
234 H36.86-231213-0035 13/12/2023 04/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THỊ NHỰT LINH ( UQ NGÔ XUÂN NGUYÊN)
235 H36.86-231213-0036 13/12/2023 11/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THỊ HOÀNG KIM ( UQ NGÔ XUÂN NGUYÊN)
236 H36.86-231213-0038 13/12/2023 22/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN THỦY
237 H36.86-231213-0044 13/12/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ NGỌC THUÝ ( UQ LÊ NGUYỄN QUANG HOÀNG)
238 H36.86-231213-0047 13/12/2023 04/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 13 ngày.
TÔN NỮ THỊ KHANH
239 H36.86-230914-0010 14/09/2023 12/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐỖ THANH BÀNG+LÊ THỊ TIẾP ( UQ NGUYỄN QUANG TRUNG) LẦN 2
240 H36.86-230914-0013 14/09/2023 13/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
LÊ THUỲ TRANG+HUỲNH THỊ CẨM TÚ (UQ CAO THỊ KIM NGÂN)
241 H36.86-231114-0007 14/11/2023 25/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
TRỊNH HỮU VỸ (UQ NGUYỄN VĂN PHONG)
242 H36.86-231114-0019 14/11/2023 21/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
TRẦN THỊ PHƯƠNG YẾN (UQ LÊ THỊ HOÀNG OANH)
243 H36.86-231114-0025 14/11/2023 20/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
PHẠM NGỌC THI
244 H36.86-231114-0032 14/11/2023 19/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN DUY SỸ
245 H36.86-231114-0034 14/11/2023 19/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN DUY SỸ
246 H36.86-231114-0036 14/11/2023 05/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN DUY SỸ
247 H36.86-231114-0037 14/11/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀO XUÂN THỊNH
248 H36.86-231114-0042 14/11/2023 19/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
HOÀNG THỊ NGHĨA
249 H36.86-231114-0045 14/11/2023 26/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
ĐỖ CHÍ CÔNG
250 H36.86-231114-0049 14/11/2023 19/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ OANH
251 H36.86-231114-0066 14/11/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
VŨ XUÂN LỘC
252 H36.86-231114-0079 14/11/2023 28/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VÕ THỊ TRÀ ( UQ VÕ THÀNH NHƠN )
253 H36.86-231214-0002 14/12/2023 26/01/2024 23/02/2024
Trễ hạn 20 ngày.
TỪ XUÂN MINH
254 H36.86-231214-0004 14/12/2023 05/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ THỊ CÚC ANH
255 H36.86-231214-0007 14/12/2023 05/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ VĂN LUẬN
256 H36.86-231214-0008 14/12/2023 26/01/2024 23/02/2024
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN THỊ NGUYỆT
257 H36.86-231214-0010 14/12/2023 24/01/2024 20/02/2024
Trễ hạn 19 ngày.
NGÔ TÙNG XUÂN
258 H36.86-231214-0012 14/12/2023 19/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ QUANG VINH
259 H36.86-231214-0013 14/12/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN PHÚ
260 H36.86-231214-0015 14/12/2023 05/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
TRƯƠNG VĂN HẢI
261 H36.86-231214-0026 14/12/2023 05/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN BÁ AN
262 H36.86-240115-0005 15/01/2024 03/05/2024 04/05/2024
Trễ hạn 0 ngày.
TRẦN TÂN DÂN
263 H36.86-240115-0015 15/01/2024 29/01/2024 27/03/2024
Trễ hạn 42 ngày.
LÊ THỊ HOÀNG NGA
264 H36.86-231115-0001 15/11/2023 28/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN NGOAN
265 H36.86-231115-0004 15/11/2023 20/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
K' TRỤ ( UQ NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG )
266 H36.86-231115-0008 15/11/2023 15/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN THỊ BÌNH
267 H36.86-231115-0009 15/11/2023 19/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
LƯƠNG VĂN NĂM
268 H36.86-231115-0012 15/11/2023 26/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ QUẾ
269 H36.86-231115-0015 15/11/2023 20/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
PHAN THỊ NGUYỆT (UQ TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT)
270 H36.86-231115-0020 15/11/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG KIM DŨNG
271 H36.86-231115-0024 15/11/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI HỮU ĐỨC
272 H36.86-231115-0025 15/11/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ THẮM
273 H36.86-231115-0026 15/11/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI HỮU BA
274 H36.86-231115-0028 15/11/2023 18/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN THÌN
275 H36.86-231115-0029 15/11/2023 27/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TẠ NGỌC TIÊNG
276 H36.86-231115-0036 15/11/2023 27/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ THỊ NHẬT
277 H36.86-231115-0039 15/11/2023 26/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG
278 H36.86-231115-0042 15/11/2023 28/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VIẾT THƠI (UQ BÙI THANH DÂN)
279 H36.86-231215-0005 15/12/2023 08/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN THỊ HUỆ
280 H36.86-231215-0006 15/12/2023 29/01/2024 23/02/2024
Trễ hạn 19 ngày.
TỪ XUÂN MINH
281 H36.86-231215-0010 15/12/2023 24/01/2024 20/02/2024
Trễ hạn 19 ngày.
TRẦN THỊ HIỀN (UQ NGUYỄN VIẾT SƠN)
282 H36.86-231215-0009 15/12/2023 08/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
BÙI MƯỜI ( UQ NGUYỄN VIẾT SƠN)
283 H36.86-231215-0011 15/12/2023 20/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN THỊ THU THẢO
284 H36.86-231215-0013 15/12/2023 08/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LƯU VĂN NGỌC
285 H36.86-231215-0014 15/12/2023 08/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
PHAN THỊ THÙY LINH
286 H36.86-231215-0015 15/12/2023 23/02/2024 14/03/2024
Trễ hạn 14 ngày.
PHAN THỊ THÙY LINH
287 H36.86-231215-0016 15/12/2023 08/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
PHAN THỊ THÙY LINH
288 H36.86-231214-0003 15/12/2023 08/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH ĐỊNH UQ TRẦN ĐÌNH SANG
289 H36.86-231215-0017 15/12/2023 08/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG KIM KHÁNH
290 H36.86-231215-0018 15/12/2023 08/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG KIM KHÁNH
291 H36.86-231215-0019 15/12/2023 08/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
HOÀNG KIM KHÁNH
292 H36.86-231215-0020 15/12/2023 08/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG KIM KHÁNH
293 H36.86-231215-0021 15/12/2023 08/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG KIM KHÁNH
294 H36.86-231215-0022 15/12/2023 08/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG KIM KHÁNH
295 H36.86-231215-0023 15/12/2023 08/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG KIM KHÁNH
296 H36.86-231215-0029 15/12/2023 15/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN QUÝ NHƯ NGỌC
297 H36.86-231215-0030 15/12/2023 08/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
TẠ TRAI
298 H36.86-231215-0032 15/12/2023 15/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 15 ngày.
LƯƠNG THỊ THU HOÀI ( UQ ĐOÀN THỊ BÌNH)
299 H36.86-240116-0008 16/01/2024 06/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN NHƯ ĐÀO (UQ TRẦN SÁCH ANH)
300 H36.86-230816-0002 16/08/2023 27/02/2024 26/03/2024
Trễ hạn 20 ngày.
K' SÁK+KA BRIRUH ( UQ NGUYỄN VĂN THÀNH)
301 H36.86-230816-0006 16/08/2023 15/12/2023 19/01/2024
Trễ hạn 24 ngày.
LÊ NGỌC BÌNH+PHẠM THỊ ĐOÁ
302 H36.86-231016-0006 16/10/2023 06/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 22 ngày.
TẠ THÀNH NAM+TẠ THỊ VUI ( UQ NGUYỄN VĂN THÀNH) LẦN 2
303 H36.86-231116-0013 16/11/2023 22/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ THU
304 H36.86-231116-0015 16/11/2023 02/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ KIỀU THU
305 H36.86-231116-0030 16/11/2023 18/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
DƯƠNG VĂN HẢI
306 H36.86-231116-0033 16/11/2023 18/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
HÀ HỒNG SƠN
307 H36.86-231116-0044 16/11/2023 18/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN KHƠI
308 H36.86-231116-0050 16/11/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN TẠO (UQ VŨ KIM CHƯƠNG)
309 H36.86-231116-0052 16/11/2023 28/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
VŨ KIM VĂN (UQ VŨ KIM CHƯƠNG)
310 H36.86-231116-0057 16/11/2023 18/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN PHÁN
311 H36.86-231116-0064 16/11/2023 02/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
312 H36.86-231116-0065 16/11/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN MINH HOAN (UQ BÙI TRUNG HÀ)
313 H36.86-231017-0005 17/10/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
PHẠM QUANG HIẾN+LÊ THỊ A (UQ HOÀNG CÔNG HẢI)
314 H36.86-231017-0006 17/10/2023 06/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN VĂN BÁU+NGUYỄN THỊ VÂN
315 H36.86-231117-0002 17/11/2023 20/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN VĂN HUẤN
316 H36.86-231117-0009 17/11/2023 20/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ VĂN QUÝNH
317 H36.86-231117-0015 17/11/2023 22/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN CÔNGH BÌNH ( UQ LÊ ANH TUẤN )
318 H36.86-231117-0020 17/11/2023 22/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
TRỊNH TIẾN ĐẠT
319 H36.86-231117-0032 17/11/2023 20/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
VŨ NGỌC HƯNG
320 H36.86-231117-0036 17/11/2023 28/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN HỮU ĐẠT ( UQ NGUYỄN THỊ XUÂN )
321 H36.86-231117-0042 17/11/2023 20/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN THỊ THU SANG
322 H36.86-240118-0018 18/01/2024 07/03/2024 22/04/2024
Trễ hạn 32 ngày.
TRẦN DUY ÁI ( UQ TRẦN THỊ TUYẾT)
323 H36.86-230818-0007 18/08/2023 22/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ CÚC
324 H36.86-231218-0006 18/12/2023 16/01/2024 11/04/2024
Trễ hạn 62 ngày.
PHÙNG THỊ THANH XUÂN
325 H36.86-231218-0010 18/12/2023 09/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
K NĂM
326 H36.86-231218-0011 18/12/2023 09/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN VĂN TUẤN
327 H36.86-231218-0013 18/12/2023 09/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN DUY CƯỜNG
328 H36.86-231218-0014 18/12/2023 09/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ SÁU
329 H36.86-231218-0018 18/12/2023 09/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
VŨ VĂN TUẤN
330 H36.86-231218-0021 18/12/2023 21/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
VÕ THỊ THU HÀ
331 H36.86-231218-0024 18/12/2023 09/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ĐINH THỊ ĐỊNH
332 H36.86-231218-0027 18/12/2023 21/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN ĐẠI
333 H36.86-231218-0031 18/12/2023 09/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
PHAN QUYẾT DŨNG
334 H36.86-240119-0002 19/01/2024 02/02/2024 27/03/2024
Trễ hạn 38 ngày.
PHẠM ĐỨC MẠNH
335 H36.86-231019-0006 19/10/2023 19/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN TỰU + NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ( UQ PHẠM QUANG BÌNH)
336 H36.86-231219-0005 19/12/2023 10/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
337 H36.86-231219-0009 19/12/2023 10/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
BÙI THỊ ĐẸP
338 H36.86-231219-0011 19/12/2023 10/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN SÁU
339 H36.86-231219-0016 19/12/2023 22/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN HỒNG NHẬT
340 H36.86-231219-0021 19/12/2023 10/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
HUỲNH TẤN HOÀNG ( UQ )HẠM THỊ HỒNG YẾN
341 H36.86-231219-0014 19/12/2023 10/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH ĐỊNH UQ TRẦN ĐÌNH SANG
342 H36.86-231219-0022 19/12/2023 10/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN NGỌC LONG ( UQ BÙI THANH DÂN)
343 H36.86-231219-0023 19/12/2023 10/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM DUY ( UQ BÙI THANH DÂN)
344 H36.86-231219-0024 19/12/2023 10/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐOÀN THỊ LAN( UQ BÙI THANH DÂN)
345 H36.86-231219-0025 19/12/2023 10/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
KHUẤT THỊ MAI HƯƠNG
346 H36.86-231219-0026 19/12/2023 10/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
PHẠM VĂN TỰ
347 H36.86-231219-0028 19/12/2023 10/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN XUÂN CHÍ
348 H36.86-231219-0029 19/12/2023 10/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ THU VUI
349 H36.86-231219-0032 19/12/2023 10/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NHỮ VĂN TÁNH
350 H36.86-231219-0033 19/12/2023 29/01/2024 20/02/2024
Trễ hạn 16 ngày.
HÀ KIM THỦY
351 H36.86-231219-0034 19/12/2023 29/01/2024 20/02/2024
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THANH ÁI
352 H36.86-231219-0037 19/12/2023 10/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
PHAN HUY SƠN
353 H36.86-231219-0039 19/12/2023 10/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN TUẤN ANH
354 H36.86-231219-0041 19/12/2023 10/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
DƯƠNG THỊ THÌN
355 H36.86-231219-0042 19/12/2023 10/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
ĐỖ HỢP
356 H36.86-231219-0030 19/12/2023 30/01/2024 21/02/2024
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN KIÊN UỶ QUYỀN VÕ MAI THÀNH LONG
357 H36.86-231219-0046 19/12/2023 27/02/2024 14/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ VUI
358 H36.86-231219-0044 19/12/2023 10/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN NGỌC THƯ ( UQ NGUYỄN THỊ BÍCH HOÀI)
359 H36.86-231219-0047 19/12/2023 10/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ THÀNH TÂM
360 H36.86-231219-0048 19/12/2023 10/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ THÀNH TÂM
361 H36.86-231219-0049 19/12/2023 10/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHAN ĐÌNH HIỀN
362 H36.86-231219-0050 19/12/2023 10/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHAN ĐÌNH HIỀN
363 H36.86-231219-0051 19/12/2023 10/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHAN ĐÌNH HIỀN
364 H36.86-231219-0052 19/12/2023 10/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHAN ĐÌNH HIỀN
365 H36.86-231219-0053 19/12/2023 10/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHAN ĐÌNH HIỀN
366 H36.86-240320-0001 20/03/2024 10/04/2024 22/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ HỒNG QUÂN
367 H36.86-231120-0001 20/11/2023 21/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGÔ NHẬT TRƯỜNG
368 H36.86-231120-0008 20/11/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN NAM ANH UQ TRẦN ĐÌNH SANG
369 H36.86-231120-0015 20/11/2023 21/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
HỒ THỊ MINH SƯƠNG
370 H36.86-231120-0032 20/11/2023 29/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN DIỆN ( UQ VŨ VĂN TIẾN )
371 H36.86-231220-0002 20/12/2023 26/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
K' TRỆT ( UQ PHẠM THỊ YẾN)
372 H36.86-231220-0003 20/12/2023 11/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN NGỌC SƠN
373 H36.86-231220-0004 20/12/2023 22/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 11 ngày.
HOÀNG THỊ TUYỂN
374 H36.86-231220-0006 20/12/2023 11/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
BÙI HÙNG ( UQ NGUYỄN NGỌC LAN)
375 H36.86-231220-0008 20/12/2023 11/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TẤN DŨNG
376 H36.86-231220-0012 20/12/2023 11/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN TRƯỜNG ( UQ NGUYỄN QUANG TRUNG)
377 H36.86-231220-0014 20/12/2023 31/01/2024 21/02/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HẰNG ( UQ NGUYỄN VĂN CHÂU)
378 H36.86-231220-0017 20/12/2023 11/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
HOÀNG THẾ HIỂN ( UQ TRẦN THỊ THÚY)
379 H36.86-231220-0018 20/12/2023 11/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
VŨ VĂN SANG ( UQ TRẦN THỊ THÚY)
380 H36.86-231220-0019 20/12/2023 11/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
PHAN THỊ THU HƯƠNG ( UQ ĐOÀN THỊ HOÀI)
381 H36.86-231220-0023 20/12/2023 20/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ BẢO LÂM ( UQ PHẠM NGỌC THỦY)
382 H36.86-231220-0024 20/12/2023 20/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN HIỀN
383 H36.86-231220-0026 20/12/2023 20/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN THỊ HUÊ ĐQ ĐẶNG VĂN LƯU
384 H36.86-231220-0028 20/12/2023 26/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
BÙI VĂN AN ( UQ HOÀNG QUỐC PHONG)
385 H36.86-231220-0032 20/12/2023 11/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ THỊ MINH HẢI
386 H36.86-231220-0039 20/12/2023 11/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN ĐIỆP
387 H36.86-231220-0040 20/12/2023 11/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN TẤN TƯỜNG
388 H36.86-231220-0033 20/12/2023 11/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN ANH TUẤN UỶ QUYỀN VÕ THÀNH NHƠN
389 H36.86-231220-0025 20/12/2023 02/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 15 ngày.
HOÀNG VĂN HIỆP UỶ QUYỀN NGÔ XUÂN NGUYÊN
390 H36.86-231121-0001 21/11/2023 26/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN THANH THƯƠNG
391 H36.86-231121-0002 21/11/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VIỆT CHUNG ( UQ NGUYỄN THIÊN TUỆ )
392 H36.86-231121-0006 21/11/2023 22/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN HỮU PHƯỚC
393 H36.86-231121-0007 21/11/2023 29/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM ĐỨC QUANG ( UQ PHẠM TRUNG HIẾU )
394 H36.86-231121-0008 21/11/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ PHÚC
395 H36.86-231121-0013 21/11/2023 12/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
ĐỖ ĐỨC LIÊM ( UQ ĐỖ ĐỨC LÂM)
396 H36.86-231121-0015 21/11/2023 29/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
HOÀNG MINH TUẤN ( UQ ĐỖ ĐỨC LÂM)
397 H36.86-231121-0023 21/11/2023 26/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
K' GHIẾR ( UQ TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT )
398 H36.86-231121-0029 21/11/2023 20/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
DƯƠNG BÁ NẬM
399 H36.86-231121-0041 21/11/2023 22/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN PHƯỚC LỘC ( UQ ĐỖ THỊ YÊNG )
400 H36.86-231121-0042 21/11/2023 22/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
DƯƠNG THỊ NGỌC QUYỀN
401 H36.86-231221-0002 21/12/2023 23/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
PHẠM THỊ KIM LIÊN
402 H36.86-231221-0008 21/12/2023 12/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
HỒ TRỌNG THÀNH
403 H36.86-231221-0015 21/12/2023 21/02/2024 06/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN NGỌC TRÚC
404 H36.86-231221-0017 21/12/2023 01/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 14 ngày.
NÔNG THỊ THẢO ( UQ NÔNG THỤY HẠ HUYỀN)
405 H36.86-231221-0019 21/12/2023 21/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN DANH BÌNH
406 H36.86-231221-0023 21/12/2023 12/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
DƯƠNG VĂN CHINH
407 H36.86-231221-0001 21/12/2023 12/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
DƯƠNG THỊ TRÀ
408 H36.86-231221-0025 21/12/2023 12/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI DUY ĐỊNH
409 H36.86-231221-0026 21/12/2023 12/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀO THỊ THOA
410 H36.86-231221-0027 21/12/2023 12/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN XUÂN HÀ
411 H36.86-231221-0029 21/12/2023 31/01/2024 20/02/2024
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ THỊ NỞ UQ TÔ VĂN HƯNG
412 H36.86-231221-0034 21/12/2023 21/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN DŨNG CHI
413 H36.86-231221-0030 21/12/2023 02/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 15 ngày.
ĐẶNG VĂN ĐẠT UQ TÔ VĂN HƯNG
414 H36.86-231221-0031 21/12/2023 31/01/2024 20/02/2024
Trễ hạn 14 ngày.
PHẠM VĂN LONG UQ TÔ VĂN HƯNG
415 H36.86-231221-0039 21/12/2023 12/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN HỮU NHÌ ( UQ BÙI THANH DÂN)
416 H36.86-231221-0048 21/12/2023 12/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG AN ( UQ TRẦN THỊ THÌN)
417 H36.86-231221-0049 21/12/2023 12/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGÔ GIA BẢO ( UQ TRẦN THỊ THÌN)
418 H36.86-231221-0050 21/12/2023 12/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
PHẠM THỊ ANH THƯ ( UQ TRẦN THỊ THÌN)
419 H36.86-231221-0051 21/12/2023 12/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
HÀ VIỆT KIÊN ( UQ TRẦN THỊ THÌN)
420 H36.86-231221-0055 21/12/2023 12/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
HÀ TẤN PHÚ ( UQ TRẦN THỊ THÌN)
421 H36.86-231221-0036 21/12/2023 12/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN BẢO TRUNG UỶ QUYỀN VÕ MAI THÀNH LONG
422 H36.86-231221-0037 21/12/2023 12/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN HOÀNG UỶ QUYỀN VÕ MAI THÀNH LONG
423 H36.86-231221-0056 21/12/2023 12/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ LỘC
424 H36.86-231221-0057 21/12/2023 12/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
KHIẾU LÊ VĂN
425 H36.86-240222-0002 22/02/2024 07/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 14 ngày.
PHẠM THỊ THÚY HẰNG
426 H36.86-230822-0008 22/08/2023 08/11/2023 08/01/2024
Trễ hạn 42 ngày.
PHẠM VĂN TƯ ( UQ NGUYỄN THANH HÒA)
427 H36.86-230822-0009 22/08/2023 16/10/2023 08/01/2024
Trễ hạn 59 ngày.
PHẠM VĂN HỒI (UQ NGUYỄN THANH HÒA)
428 H36.86-230922-0005 22/09/2023 21/11/2023 08/01/2024
Trễ hạn 33 ngày.
LÂM U DUYN+NGUYỄN THỊ VÂN
429 H36.86-231122-0002 22/11/2023 26/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
BÙI THỊ MỸ HẠNH
430 H36.86-231122-0006 22/11/2023 25/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NÔNG VĂN HUẤN
431 H36.86-231122-0017 22/11/2023 20/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
TRƯƠNG HỮU THỊNH
432 H36.86-231122-0018 22/11/2023 25/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN MINH VIỆT
433 H36.86-231122-0023 22/11/2023 25/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN HẢI MINH
434 H36.86-231122-0026 22/11/2023 25/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ
435 H36.86-231122-0031 22/11/2023 21/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
TRẦN THỊ KIỀU MƠ
436 H36.86-231122-0039 22/11/2023 29/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐỖ VĂN DƯƠNG
437 H36.86-231122-0046 22/11/2023 25/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
TRIỆU VĂN CHI ( UQ TRIỆU LINH MY )
438 H36.86-231122-0048 22/11/2023 19/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ LAN
439 H36.86-231222-0001 22/12/2023 15/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
VŨ VĂN VĂN
440 H36.86-231222-0002 22/12/2023 15/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ XUÂN
441 H36.86-231222-0004 22/12/2023 15/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THỊ HIẾU
442 H36.86-231222-0005 22/12/2023 07/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 14 ngày.
MAI THỊ LAN
443 H36.86-231222-0006 22/12/2023 21/02/2024 06/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
ĐỖ THỊ DỰ
444 H36.86-231222-0008 22/12/2023 15/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN TẤN MINH
445 H36.86-231222-0009 22/12/2023 22/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ CÚC
446 H36.86-231222-0010 22/12/2023 15/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ TƯ ( UQ ĐOÀN MẠNH CƯỜNG)
447 H36.86-231222-0013 22/12/2023 01/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 13 ngày.
HỒ ĐÌNH QUẢNG
448 H36.86-231222-0018 22/12/2023 15/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VŨ MINH TRÍ ( UQ LÊ ANH TUẤN)
449 H36.86-231222-0020 22/12/2023 15/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LONG DOÃN KIÊN
450 H36.86-231222-0021 22/12/2023 20/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
LONG DOÃN KIÊN
451 H36.86-231222-0035 22/12/2023 15/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN TRUNG THIỆN
452 H36.86-231222-0037 22/12/2023 15/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HỒ THỊ THÀNH
453 H36.86-231222-0038 22/12/2023 15/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
ĐỒNG HỮU TRỌNG
454 H36.86-231222-0039 22/12/2023 15/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
VÕ TRUNG NGHĨA ( UQ NGUYỄN BÁ QUÝ)
455 H36.86-231222-0040 22/12/2023 15/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG ( UQ NGUYỄN BÁ QUÝ)
456 H36.86-231222-0026 22/12/2023 15/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG VĂN HÒA
457 H36.86-230823-0002 23/08/2023 20/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ THỊ MỘC HƯƠNG
458 H36.86-231123-0011 23/11/2023 26/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRỊNH THỊ LÊ HOA
459 H36.86-231123-0018 23/11/2023 14/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 16 ngày.
HỒ THỊ YẾN
460 H36.86-231123-0021 23/11/2023 02/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN BÁ HOÀNG
461 H36.86-231123-0022 23/11/2023 29/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
462 H36.86-231123-0024 23/11/2023 25/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THANH CHÚY
463 H36.86-231123-0025 23/11/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM HUY VŨ
464 H36.86-231123-0026 23/11/2023 26/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐIỀU
465 H36.86-231123-0035 23/11/2023 25/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN SONG TOÀN
466 H36.86-231123-0037 23/11/2023 26/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM DUY LINH ( UQ ĐOÀN THỊ BÌNH )
467 H36.86-231123-0044 23/11/2023 02/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN VĨNH HOÀ (UQ LÊ VĂN CƯƠNG )
468 H36.86-231123-0048 23/11/2023 02/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VÕ VĂN TUYÊN
469 H36.86-231123-0053 23/11/2023 26/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ THỊ HÀ
470 H36.86-231123-0058 23/11/2023 26/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM VĂN BÁ
471 H36.86-231123-0062 23/11/2023 14/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ THỊ LAN
472 H36.86-230824-0003 24/08/2023 26/02/2024 26/03/2024
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN HÀNH QUÂN+KA ĐIỆP
473 H36.86-231024-0002 24/10/2023 22/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
TRAH KƠ NUL BYIN+KA MAI LẦN 2
474 H36.86-231124-0006 24/11/2023 21/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
PHẠM TUẤN TIẾN
475 H36.86-231124-0007 24/11/2023 15/12/2023 19/01/2024
Trễ hạn 24 ngày.
VŨ CHÍ LINH
476 H36.86-231124-0016 24/11/2023 27/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN THỊ XUÂN TRANG
477 H36.86-231124-0023 24/11/2023 27/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THANH TÙNG
478 H36.86-231124-0025 24/11/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
K' NHUNG ( UQ PHẠM CÔNG TRANG)
479 H36.86-231124-0032 24/11/2023 29/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
480 H36.86-231124-0034 24/11/2023 26/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRỊNH HỒNG KHANH
481 H36.86-231124-0035 24/11/2023 27/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM TUẤN QUỲ
482 H36.86-231124-0036 24/11/2023 27/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐỖ AN
483 H36.86-231124-0043 24/11/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ LƯU
484 H36.86-231124-0047 24/11/2023 02/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THỊ NHƯ MAI
485 H36.86-231124-0049 24/11/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN XUÂN CHINH
486 H36.86-231124-0058 24/11/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG XUÂN MINH
487 H36.86-240125-0002 25/01/2024 15/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
HOÀNG SỸ GIÁP (UQ NGUYỄN VĂN THÀNH)
488 H36.86-230825-0009 25/08/2023 10/10/2023 08/01/2024
Trễ hạn 63 ngày.
PHẠM NGỌC TOÀN+TRỊNH NGỌC HOA (UQ NGUYỄN VĂN THÀNH)
489 H36.86-231025-0011 25/10/2023 21/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ LIÊN+ĐINH VĂN LƯ
490 H36.86-231225-0001 25/12/2023 16/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
ĐỖ MINH DƯƠNG
491 H36.86-231225-0012 25/12/2023 16/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ VĂN TRUNG
492 H36.86-231225-0014 25/12/2023 22/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
BÙI VĂN VINH
493 H36.86-231225-0015 25/12/2023 22/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
LÂM THỊ THUẬN Ý ( UQ LÂM VĂN THÀNH ÂN)
494 H36.86-231225-0019 25/12/2023 22/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ CHI LỢI
495 H36.86-231225-0029 25/12/2023 16/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÔ THỊ NHẬT TRANG ( UQ ĐÀM VĂN DẦN)
496 H36.86-230926-0010 26/09/2023 07/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
K' QUI (UQ NGUYỄN VĂN ĐẠO)
497 H36.86-231026-0004 26/10/2023 22/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN LÀ+NGUYỄN THỊ MƯỜI
498 H36.86-231226-0001 26/12/2023 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ TRUNG TÍN
499 H36.86-231226-0002 26/12/2023 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THANH TÙNG
500 H36.86-231226-0006 26/12/2023 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM THỊ THANH
501 H36.86-231226-0008 26/12/2023 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
VÕ XUÂN TRUNG
502 H36.86-231226-0010 26/12/2023 17/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐOÀI ĐQ TRƯƠNG MAI PHONG
503 H36.86-231226-0012 26/12/2023 17/01/2024 18/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LÂM ( UQ LÊ VĂN CƯƠNG)
504 H36.86-231226-0015 26/12/2023 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG VĂN PHONG
505 H36.86-231226-0017 26/12/2023 17/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LƯU VĂN NGỌC
506 H36.86-231226-0020 26/12/2023 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN CẢNH DANH
507 H36.86-231226-0030 26/12/2023 17/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN PHÚ
508 H36.86-231226-0033 26/12/2023 07/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 12 ngày.
PHAN THỊ DIỆP TUYẾT ( UQ PHAN NGỌC CẦN)
509 H36.86-231226-0036 26/12/2023 17/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ LUYẾN ( UQ BÙI THANH DÂN)
510 H36.86-231226-0040 26/12/2023 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THANH HUYỀN
511 H36.86-231226-0051 26/12/2023 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐOÀN TRÍ KHOA ( UQ NGUYỄN BÁ QUÝ)
512 H36.86-231027-0004 27/10/2023 25/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN BÁ THANH+DƯƠNG THỊ PHƯƠNG
513 H36.86-231127-0004 27/11/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẬU VĂN LỘC
514 H36.86-231127-0005 27/11/2023 28/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ NGỌT
515 H36.86-231127-0006 27/11/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG TÂN CƯỜNG
516 H36.86-231127-0007 27/11/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ BÍCH TRÂM
517 H36.86-231127-0021 27/11/2023 27/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN TIẾN TÀI
518 H36.86-231127-0024 27/11/2023 18/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
PHẠM VĂN LÀNH
519 H36.86-231127-0031 27/11/2023 26/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ VĂN KHOA
520 H36.86-231127-0039 27/11/2023 18/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 14 ngày.
CAO THỊ HOA DUYÊN ( UQ NGUYỄN VĂN THÀNH )
521 H36.86-231227-0005 27/12/2023 26/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN HUY CƯỜNG
522 H36.86-231227-0006 27/12/2023 23/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THANH TUẤN
523 H36.86-231227-0011 27/12/2023 18/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN HOÀNG HẢI TRIỀU ( UQ NGUYỄN THỊ LAN)
524 H36.86-231227-0012 27/12/2023 26/02/2024 06/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
HỒ TỊNH TÂM ( UQ PHẠM TUÂN)
525 H36.86-231227-0015 27/12/2023 26/02/2024 06/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGÔ ĐÌNH BÌNH
526 H36.86-231227-0017 27/12/2023 05/03/2024 14/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ VĂN ĐQ NGUYỄN THỊ HOÀ
527 H36.86-231227-0021 27/12/2023 28/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH
528 H36.86-231227-0024 27/12/2023 18/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
HOÀNG THỊ THU ( UQ NGUYỄN QUANG TRUNG)
529 H36.86-231227-0025 27/12/2023 26/02/2024 06/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
530 H36.86-231227-0026 27/12/2023 18/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM THỊ THÙY TRANG
531 H36.86-231227-0027 27/12/2023 18/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN ĐÌNH HÒA
532 H36.86-231227-0035 27/12/2023 18/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN CHUYỂN( UQ TRẦN QUANG SƠN)
533 H36.86-231227-0037 27/12/2023 06/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
HUỲNH NGỌC QUANG ( UQ TRẦN QUANG SƠN)
534 H36.86-231227-0039 27/12/2023 18/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
DƯƠNG HOÀI XUÂN
535 H36.86-230828-0002 28/08/2023 27/12/2023 19/01/2024
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ THANH THUẬN+HOÀNG THỊ HẰNG
536 H36.86-230828-0004 28/08/2023 27/12/2023 19/01/2024
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN MINH HẢI
537 H36.86-230828-0005 28/08/2023 27/12/2023 19/01/2024
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN SÔNG+TRẦN THỊ HẠNH
538 H36.86-231128-0003 28/11/2023 29/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM TUẤN QUỲ
539 H36.86-231128-0010 28/11/2023 29/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
KA RÊM
540 H36.86-231128-0023 28/11/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM NGỌC ĐỜI
541 H36.86-231128-0024 28/11/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TẠ THỊ NGA
542 H36.86-231128-0027 28/11/2023 19/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
VŨ QUỐC TRỊ
543 H36.86-231128-0035 28/11/2023 27/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
BÀNH TỨ THUẬN ( UQ NGUYỄN THỊ LAM )
544 H36.86-231128-0039 28/11/2023 27/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LẠI NGỌC HÀ
545 H36.86-231128-0053 28/11/2023 19/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN THỊNH MINH TRANG
546 H36.86-231228-0001 28/12/2023 29/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
547 H36.86-231228-0003 28/12/2023 07/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 12 ngày.
PHẠM THỊ VÓC
548 H36.86-231228-0006 28/12/2023 29/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
ĐẬU CÔNG HÀO ( UQ PHAN XUÂN VIỆT)
549 H36.86-231228-0007 28/12/2023 29/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
ĐẬU CÔNG HÀO ( UQ PHAN XUÂN VIỆT)
550 H36.86-231228-0008 28/12/2023 29/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
DẬU CÔNG HÀO ( UQ PHAN XUÂN VIỆT)
551 H36.86-231228-0018 28/12/2023 22/02/2024 06/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGÔ TRÍ HUY
552 H36.86-231228-0024 28/12/2023 05/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ QUANG ĐIỆP
553 H36.86-231228-0060 28/12/2023 05/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
DƯƠNG TRƯỜNG GIANG
554 H36.86-231228-0061 28/12/2023 26/02/2024 06/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN MẠNH HÙNG
555 H36.86-231228-0062 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN PHÚ HẢI ĐQ ĐẶNG HUY CƯỜNG, HUỲNH DUY TÂN, NGUYỄN MINH ĐỨC, NGUYỄN TẤN KHẢI ( UQ NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG)
556 H36.86-231228-0066 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐẶNG HUY TUẤN ( UQ PHẠM THỊ ANH)
557 H36.86-231228-0067 28/12/2023 07/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ĐÀO TUẤN DŨNG ( UQ PHẠM THỊ ANH)
558 H36.86-231228-0070 28/12/2023 22/04/2024 06/05/2024
Trễ hạn 8 ngày.
PHẠM THỊ LAN
559 H36.86-231228-0073 28/12/2023 05/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ HOÀNG MINH THƯ ( UQ BÙI SĨ TRUNG)
560 H36.86-231228-0075 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐÀO THỊ PHƯƠNG HOA ( UQ PHẠM THỊ HỒNG YẾN)
561 H36.86-231228-0074 28/12/2023 24/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ THỊ THU TRANG ( UQ PHẠM THỊ HỒNG YẾN)
562 H36.86-231228-0084 28/12/2023 05/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
KHƯU HỒNG SƠN
563 H36.86-231228-0085 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG VĂN LUẬN
564 H36.86-231228-0086 28/12/2023 05/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
ĐỖ THỊ LẠNG
565 H36.86-231228-0087 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN THỊ QUẾ ĐQ NGUYỄN THỊ THANH NHIÊN
566 H36.86-231228-0088 28/12/2023 15/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGÔ MINH ĐƯỜNG
567 H36.86-231228-0090 28/12/2023 05/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN TOÀN
568 H36.86-231228-0092 28/12/2023 15/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
ĐINH THỊ KIM DUYÊN
569 H36.86-231228-0093 28/12/2023 26/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN KIÊN UỶ QUYỀN VÕ MAI THÀNH LONG
570 H36.86-231228-0068 28/12/2023 25/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN NHƯ ĐÁP UQ TRẦN ĐÌNH SANG
571 H36.86-231228-0071 28/12/2023 25/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN THỊ HƯƠNG LIÊN UQ TRẦN ĐÌNH SANG
572 H36.86-231228-0076 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THỊ LAN
573 H36.86-231228-0098 28/12/2023 19/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ THUẬN ( UQ NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG)
574 H36.86-231228-0099 28/12/2023 19/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG
575 H36.86-231228-0102 28/12/2023 23/04/2024 06/05/2024
Trễ hạn 7 ngày.
HỒ VĂN HOÀI ( UQ NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG)
576 H36.86-231228-0103 28/12/2023 01/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG ( UQ NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG)
577 H36.86-231228-0100 28/12/2023 19/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG ĐQ PHẠM VĂN NHỰT
578 H36.86-231228-0101 28/12/2023 01/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẬU CÔNG DŨNG UQ PHAN XUÂN VIỆT
579 H36.86-231228-0104 28/12/2023 06/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN HỮU ĐẠI
580 H36.86-231228-0044 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN ĐỨC DUY
581 H36.86-231228-0045 28/12/2023 06/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ THỊ VÂN
582 H36.86-231228-0046 28/12/2023 22/04/2024 03/05/2024
Trễ hạn 7 ngày.
DIỆP KHIẾT TRINH
583 H36.86-231228-0047 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THỊ THU LINH
584 H36.86-231228-0048 28/12/2023 28/02/2024 11/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
LONG DOÃN KIÊN
585 H36.86-231228-0049 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THỊ HOÀI HƯƠNG
586 H36.86-231228-0050 28/12/2023 26/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
ĐỖ VIẾT THƯỜNG
587 H36.86-231228-0078 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM TRÀ
588 H36.86-231228-0117 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN PHI HÙNG
589 H36.86-231228-0120 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ SỬ
590 H36.86-231228-0122 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ THU THỦY
591 H36.86-231228-0123 28/12/2023 29/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ THU THỦY
592 H36.86-231228-0124 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VƯƠNG THỊ HẢI YẾN
593 H36.86-231228-0125 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ THU THỦY
594 H36.86-231228-0129 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
CAO THỊ DUYÊN
595 H36.86-231228-0128 28/12/2023 26/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
HOÀNG QUỐC HUÂN
596 H36.86-231228-0130 28/12/2023 22/03/2024 10/04/2024
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN THỊ BÍCH LAN
597 H36.86-231228-0132 28/12/2023 26/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ UYÊN PHƯƠNG
598 H36.86-231228-0134 28/12/2023 19/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ UYÊN PHƯƠNG
599 H36.86-231228-0135 28/12/2023 26/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ UYÊN PHƯƠNG
600 H36.86-231228-0136 28/12/2023 25/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN XUÂN VIẾT CƯỜNG
601 H36.86-240129-0014 29/01/2024 19/02/2024 27/03/2024
Trễ hạn 27 ngày.
NGUYỄN THỊ TNHÂM
602 H36.86-240129-0017 29/01/2024 26/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BẾ THỊ ĐỎ
603 H36.86-230829-0011 29/08/2023 28/12/2023 19/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN PHÚC HẢI+NGÔ HỒNG NGỌC (UQ NGUYỄN VĂN THÀNH)
604 H36.86-231129-0002 29/11/2023 26/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
VÕ HỮU LÝ + NGUYỄN THỊ ÁI
605 H36.86-231129-0007 29/11/2023 27/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
VŨ VĂN HIỂU
606 H36.86-231129-0010 29/11/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH BÌNH
607 H36.86-231129-0020 29/11/2023 28/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG THỊ THÁI BÌNH
608 H36.86-231129-0021 29/11/2023 20/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN NGỌC HOÀNG
609 H36.86-231129-0033 29/11/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ HỮU QUẾ
610 H36.86-231129-0041 29/11/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM ĐỨC TOẢN
611 H36.86-231129-0050 29/11/2023 02/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TÂN HUỆ NGHĨA ( UQ CHIẾNG ĐỨC SÀNH )
612 H36.86-231228-0160 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH
613 H36.86-231228-0054 29/12/2023 27/02/2024 06/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN XUÂN HẢI
614 H36.86-231228-0137 29/12/2023 23/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGÔ VĂN QUANG
615 H36.86-231228-0138 29/12/2023 23/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH
616 H36.86-231229-0003 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ TRỌNG TUỆ UQ HOÀNG VĂN LUẬN
617 H36.86-231228-0139 29/12/2023 23/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN MINH QUYẾT
618 H36.86-231228-0140 29/12/2023 23/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN NGỌC BIÊN
619 H36.86-231228-0141 29/12/2023 23/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ QUANG HUY
620 H36.86-231228-0144 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HÀ NGUYỆT THU
621 H36.86-231228-0147 29/12/2023 23/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
THẠCH VĂN THỌ
622 H36.86-231228-0149 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐỨC THỊNH
623 H36.86-231228-0152 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐẮC TIẾN
624 H36.86-231229-0005 29/12/2023 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN QUỐC DUẨN
625 H36.86-231229-0007 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG HÙNG
626 H36.86-231228-0151 29/12/2023 28/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ SINH ĐQ HỒ ĐẠT QUÂN
627 H36.86-231229-0014 29/12/2023 24/04/2024 06/05/2024
Trễ hạn 6 ngày.
HỒ THỊ CẨM TÚ
628 H36.86-231229-0015 29/12/2023 24/04/2024 08/05/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG THỊ TRÀ MY
629 H36.86-231229-0019 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ NGA UQ HOÀNG VĂN LUẬN
630 H36.86-231229-0020 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
CÙ VĂN LINH UQ NGUYỄN VĂN THÀNH
631 H36.86-231229-0022 29/12/2023 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGÔ MINH ĐƯỜNG
632 H36.86-231229-0024 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ DIỄM HẠNH
633 H36.86-231229-0010 29/12/2023 06/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ CÔNG TUẤN UQ TRẦN ĐÌNH SANG
634 H36.86-231229-0011 29/12/2023 06/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ CÔNG TUẤN UQ TRẦN ĐÌNH SANG
635 H36.86-231229-0013 29/12/2023 06/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ CÔNG TUẤN UQ TRẦN ĐÌNH SANG
636 H36.86-231229-0016 29/12/2023 06/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ CÔNG TUẤN UQ TRẦN ĐÌNH SANG
637 H36.86-231229-0017 29/12/2023 06/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ CÔNG TUẤN UQ TRẦN ĐÌNH SANG
638 H36.86-231229-0018 29/12/2023 06/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ CÔNG TUẤN UQ TRẦN ĐÌNH SANG
639 H36.86-231229-0030 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LƯƠNG SỸ LUẬT UỶ QUYỀN VÕ MAI THÀNH LONG
640 H36.86-231229-0031 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯƠNG CHÍ HIẾU UỶ QUYỀN VÕ MAI THÀNH LONG
641 H36.86-231229-0032 29/12/2023 26/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC UỶ QUYỀN VÕ MAI THÀNH LONG
642 H36.86-231229-0035 29/12/2023 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ VĨNH UQ TRẦN ĐÌNH SANG
643 H36.86-231229-0036 29/12/2023 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ THỊ ANH SƠN UQ TRẦN ĐÌNH SANG
644 H36.86-231229-0038 29/12/2023 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ DINH UQ TRẦN ĐÌNH SANG
645 H36.86-231229-0062 29/12/2023 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN THỊ MỸ NỮ UQ TRẦN ĐÌNH SANG
646 H36.86-231229-0069 29/12/2023 01/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN NGỌC ANH
647 H36.86-231229-0071 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG MINH TÚ UQ BÙI THANH DÂN
648 H36.86-231229-0072 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THU PHONG UQ BÙI THANH DÂN
649 H36.86-231229-0074 29/12/2023 05/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG UQ BÙI THANH DÂN
650 H36.86-231229-0077 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ ĐÌNH NGỌC ( UQ NGUYỄN QUANG TRUNG)
651 H36.86-231229-0080 29/12/2023 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
HỒ THỊ HƯỜNG
652 H36.86-231229-0081 29/12/2023 22/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ ANH
653 H36.86-231229-0082 29/12/2023 06/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
HÀ THANH DUNG
654 H36.86-231229-0083 29/12/2023 27/02/2024 06/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN QUANG VINH UQ PHẠM THỊ ANH
655 H36.86-231229-0085 29/12/2023 15/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYEN THI MAI XUAN
656 H36.86-231229-0088 29/12/2023 15/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
ĐÀO TUẤN DŨNG UQ PHẠM THỊ ANH
657 H36.86-231229-0092 29/12/2023 27/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
PHẠM ANH TUẤN UQ TRẦN THỊ NGỌC VY
658 H36.86-231229-0095 29/12/2023 22/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG HUY TUẤN UQ PHẠM THỊ ANH
659 H36.86-231229-0099 29/12/2023 25/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
BÙI VĂN HUY
660 H36.86-231229-0100 29/12/2023 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
ĐOÀN THỊ PHƯƠNG KHANH ( UQ HOÀNG VĂN LUẬN)
661 H36.86-231229-0101 29/12/2023 25/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHAN THI CƯỜNG
662 H36.86-231229-0102 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ THU THÚY
663 H36.86-231229-0103 29/12/2023 22/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀO DUY MẠNH UQ PHẠM THỊ ANH
664 H36.86-231229-0105 29/12/2023 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
PHẠM TIẾN HÙNG
665 H36.86-231229-0106 29/12/2023 26/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LÝ ÁNH DƯƠNG ĐQ PHẠM THỊ TUYẾT
666 H36.86-231229-0109 29/12/2023 27/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HOÀI
667 H36.86-231229-0112 29/12/2023 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN VĂN TRỌNG
668 H36.86-231229-0113 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÝ ÁNH DƯƠNG UQ TRẦN NGỌC THẠNH
669 H36.86-231229-0114 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẬU VĂN XUÂN
670 H36.86-231229-0115 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ KIM TÂM
671 H36.86-231229-0116 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HUỲNH THỊ HOA
672 H36.86-231229-0118 29/12/2023 27/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN MINH KHOA ( UQ HOÀNG THANH TỐ QUYÊN)
673 H36.86-231229-0117 29/12/2023 19/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
PHẠM SỸ SANH
674 H36.86-231229-0119 29/12/2023 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ VĂN HÒA
675 H36.86-231229-0120 29/12/2023 25/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM THANH NGA
676 H36.86-231229-0121 29/12/2023 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN MINH TỐ
677 H36.86-231229-0122 29/12/2023 22/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ BẢO TOÀN
678 H36.86-231229-0098 29/12/2023 04/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH
679 H36.86-231229-0123 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
VÕ VĂN BA UQ TÔ THỊ TƯỜNG VI
680 H36.86-231229-0124 29/12/2023 29/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM OANH
681 H36.86-231229-0125 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LẠI THỊ ÁNH TUYẾT
682 H36.86-231229-0127 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HUỲNH THỊ MỸ LỆ
683 H36.86-231229-0128 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG UQ TÔ THỊ TƯỜNG VI
684 H36.86-231229-0129 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LẠI DANH TRƯỜNG ( UQ HOÀNG VĂN LUẬN)
685 H36.86-231229-0130 29/12/2023 11/03/2024 22/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG
686 H36.86-231229-0132 29/12/2023 23/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGÔ ANH TUẤN
687 H36.86-231229-0134 29/12/2023 26/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
VŨ ANH TUẤN
688 H36.86-231229-0135 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HỒ ĐÌNH SANG UQ NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
689 H36.86-231229-0136 29/12/2023 05/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
TRỊNH QUỐC PHI ( UQ HOÀNG VĂN LUẬN)
690 H36.86-231229-0133 29/12/2023 26/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN VIỆT ( UQ TRẦN ĐÌNH SANG)
691 H36.86-231229-0137 29/12/2023 26/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
692 H36.86-231229-0140 29/12/2023 05/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
MAI VĂN MẠNH ( UQ NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN)
693 H36.86-231229-0143 29/12/2023 22/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG VĂN TÙNG UQ NGUYỄN MINH THÁI
694 H36.86-231229-0141 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LƯU VĂN THƯỞNG ( UQ NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN)
695 H36.86-231229-0142 29/12/2023 15/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN NGỌC ĐỨC ( UQ NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN)
696 H36.86-231229-0144 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
UNG CHẤN PHÁT UQ NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
697 H36.86-231229-0145 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ CÔNG TUÂN ( UQ LÊ PHƯỚC TRỌNG)
698 H36.86-231229-0146 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THU SƠN UQ NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
699 H36.86-231229-0150 29/12/2023 26/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ VĂN QUANG ( UQ TRẦN QUỐC THỊNH)
700 H36.86-231229-0152 29/12/2023 29/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
HỒ QUỐC PHONG
701 H36.86-231229-0153 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN KIM UQ TRẦN THỊ HIỀN
702 H36.86-231229-0154 29/12/2023 26/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
ĐÀM VĂN DẦN
703 H36.86-231229-0058 29/12/2023 26/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN NGỌC TUẤN
704 H36.86-231229-0165 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM ĐINH NHÃ VY
705 H36.86-231229-0167 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI THANH HẢO
706 H36.86-231229-0169 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN BÁ QUÝ
707 H36.86-231229-0181 29/12/2023 26/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ THÀNH DŨNG
708 H36.86-231229-0163 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM YẾN VY
709 H36.86-231229-0162 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN THÀNH
710 H36.86-231229-0160 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ PHƯỢNG HƯỜNG
711 H36.86-231229-0001 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG PHƯỢNG
712 H36.86-231229-0177 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN CÔNG NGUYÊN VŨ
713 H36.86-231229-0176 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ HOÀNG MINH
714 H36.86-231229-0174 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ANH TUẤN
715 H36.86-231229-0173 29/12/2023 26/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH
716 H36.86-231229-0172 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG THỊ DUNG
717 H36.86-231228-0169 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ANH TUẤN
718 H36.86-231228-0168 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN XUÂN THU
719 H36.86-231228-0167 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TIẾN THẮNG
720 H36.86-231228-0166 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGÔ ANH SƠN
721 H36.86-231228-0165 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
DIỆP MINH TÂN
722 H36.86-231228-0164 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TUẤN DƯƠNG
723 H36.86-231228-0163 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THẢO NHI
724 H36.86-231228-0162 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THẾ ANH
725 H36.86-231228-0159 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐỨC KỲ ANH
726 H36.86-231228-0158 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐỨC KHÁNH
727 H36.86-231228-0157 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGÔ VĂN KẾ
728 H36.86-231228-0156 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG ĐÌNH TRỌNG
729 H36.86-231228-0155 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG PHAN MINH THẮNG
730 H36.86-231228-0154 29/12/2023 22/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN HOÀNG UYÊN
731 H36.86-240130-0016 30/01/2024 20/02/2024 27/03/2024
Trễ hạn 26 ngày.
PHẠM MINH HỒNG
732 H36.86-231130-0002 30/11/2023 28/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM VĂN CHI
733 H36.86-231130-0014 30/11/2023 28/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN DUY ĐỊNH ( UQ TRẦN VĂN TUYỂN )
734 H36.86-231130-0023 30/11/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ MINH
735 H36.86-231130-0031 30/11/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH + ĐỖ VĂN ĐIỀU
736 H36.86-231130-0039 30/11/2023 22/01/2024 04/03/2024
Trễ hạn 30 ngày.
ĐÀM VĂN DẦN
737 H36.86-231130-0041 30/11/2023 23/01/2024 04/03/2024
Trễ hạn 29 ngày.
ĐÀM VĂN DẦN
738 H36.86-240131-0001 31/01/2024 21/02/2024 27/03/2024
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN ĐỨC TUỆ
739 H36.86-231031-0002 31/10/2023 20/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
TỐNG QUANG HƯNG+VŨ THỊ THUỶ LẦN 2
EMC Đã kết nối EMC