STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H36.82-240506-0007 06/05/2024 08/05/2024 09/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN LÝ HẠ UYÊN
2 H36.82.24-240207-0003 15/02/2024 16/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ UYÊN LINH UBND Xã Ka Đơn
3 H36.82.26-240126-0001 26/01/2024 29/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NHÂN QUÝ UBND Thị trấn Thạnh Mỹ
4 H36.82-240318-0001 18/03/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN DÂN
5 H36.82-240318-0002 18/03/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN TẤN HÙNG & HOÀNG BÍCH QUYÊN
EMC Đã kết nối EMC