Bộ phận TN_TKQ Sở Công Thương
Số hồ sơ xử lý: 15532
Đúng & trước hạn: 15522
Trước hạn: 79.38%
Đúng hạn: 20.55%
Trễ hạn: 0.07%
Lãnh đạo Sở Công Thương
Số hồ sơ xử lý: 187
Đúng & trước hạn: 186
Trước hạn: 99.47%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.53%
Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường
Số hồ sơ xử lý: 19
Đúng & trước hạn: 18
Trước hạn: 94.74%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 5.26%
Phòng Quản Lý Công Nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 7
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản Lý Thương Mại
Số hồ sơ xử lý: 15506
Đúng & trước hạn: 15497
Trước hạn: 79.36%
Đúng hạn: 20.59%
Trễ hạn: 0.05%
Quản trị viên Sở Công thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh Tra Sở Công Thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn Phòng Sở Công Thương
Số hồ sơ xử lý: 185
Đúng & trước hạn: 184
Trước hạn: 99.46%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.54%