Bộ phận TN và TKQ Sở TN và MT
Số hồ sơ xử lý: 262
Đúng & trước hạn: 251
Trước hạn: 82.06%
Đúng hạn: 13.74%
Trễ hạn: 4.2%
Chi cục Bảo vệ Môi trường Sở TN và MT
Số hồ sơ xử lý: 82
Đúng & trước hạn: 82
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ xử lý: 125
Đúng & trước hạn: 124
Trước hạn: 99.2%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.8%
Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Khoáng sản và Tài nguyên nước
Số hồ sơ xử lý: 42
Đúng & trước hạn: 42
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 20
Đúng & trước hạn: 15
Trước hạn: 70%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 25%
Phòng TN Khoáng sản
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Đo đạc bản đồ - viễn thám
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Quản trị viên Sở Tài nguyên Môi trường
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh Tra Sở
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Tổ TN&TKQ VPĐKDĐ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn Phòng Đăng ký đất đai (tỉnh)
Số hồ sơ xử lý: 3431
Đúng & trước hạn: 2822
Trước hạn: 75.34%
Đúng hạn: 6.91%
Trễ hạn: 17.75%
Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ xử lý: 136
Đúng & trước hạn: 132
Trước hạn: 97.06%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.94%