Lãnh đạo Sở Tư Pháp
Số hồ sơ xử lý: 3166
Đúng & trước hạn: 3134
Trước hạn: 98.01%
Đúng hạn: 0.98%
Trễ hạn: 1.01%
Phòng Bổ trợ Tư Pháp
Số hồ sơ xử lý: 67
Đúng & trước hạn: 67
Trước hạn: 98.51%
Đúng hạn: 1.49%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính Tư Pháp
Số hồ sơ xử lý: 3179
Đúng & trước hạn: 3147
Trước hạn: 98.05%
Đúng hạn: 0.94%
Trễ hạn: 1.01%
Phòng Kiểm soát thủ tục Hành Chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Xây dựng Kiểm tra Văn bản
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng theo dõi THPL
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Quản trị viên Sở Tư Pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Tư Pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn Phòng Sơ Tư Pháp
Số hồ sơ xử lý: 3250
Đúng & trước hạn: 3218
Trước hạn: 98.06%
Đúng hạn: 0.95%
Trễ hạn: 0.99%