UBND xã Liêng Srônh
Số hồ sơ xử lý: 743
Đúng & trước hạn: 742
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.46%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0.14%
UBND xã Phi Liêng
Số hồ sơ xử lý: 1090
Đúng & trước hạn: 1090
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.42%
Đúng hạn: 3.58%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Rô Men
Số hồ sơ xử lý: 530
Đúng & trước hạn: 529
Trễ hạn 1
Trước hạn: 95.66%
Đúng hạn: 4.15%
Trễ hạn: 0.19%
UBND xã Đạ K'Nàng
Số hồ sơ xử lý: 529
Đúng & trước hạn: 528
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.51%
Trễ hạn: 0.19%
UBND xã Đạ Long
Số hồ sơ xử lý: 642
Đúng & trước hạn: 641
Trễ hạn 1
Trước hạn: 96.26%
Đúng hạn: 3.58%
Trễ hạn: 0.16%
UBND xã Đạ M'Rông
Số hồ sơ xử lý: 930
Đúng & trước hạn: 930
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.13%
Đúng hạn: 3.87%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đạ R'Sal
Số hồ sơ xử lý: 981
Đúng & trước hạn: 981
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.86%
Đúng hạn: 2.14%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đạ Tông
Số hồ sơ xử lý: 1580
Đúng & trước hạn: 1580
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.43%
Đúng hạn: 0.57%
Trễ hạn: 0%