Lãnh đạo UBND huyện
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Dân tộc
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh Tế và Hạ tầng
Số hồ sơ xử lý: 57
Đúng & trước hạn: 50
Trễ hạn 7
Trước hạn: 84.21%
Đúng hạn: 3.51%
Trễ hạn: 12.28%
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ xử lý: 132
Đúng & trước hạn: 125
Trễ hạn 7
Trước hạn: 93.18%
Đúng hạn: 1.52%
Trễ hạn: 5.3%
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nội vụ
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Số hồ sơ xử lý: 244
Đúng & trước hạn: 244
Trễ hạn 0
Trước hạn: 79.92%
Đúng hạn: 20.08%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ xử lý: 212
Đúng & trước hạn: 210
Trễ hạn 2
Trước hạn: 86.79%
Đúng hạn: 12.26%
Trễ hạn: 0.95%
Phòng Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 84
Đúng & trước hạn: 84
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.62%
Đúng hạn: 2.38%
Trễ hạn: 0%
Phòng Văn hóa và Thông tin
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 6
Trễ hạn 1
Trước hạn: 85.71%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 14.29%
Phòng Y tế
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 14
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra huyện
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Đạ Tẻh
Số hồ sơ xử lý: 3012
Đúng & trước hạn: 3009
Trễ hạn 3
Trước hạn: 94.02%
Đúng hạn: 5.88%
Trễ hạn: 0.1%
UBND Xã Quảng Trị
Số hồ sơ xử lý: 328
Đúng & trước hạn: 328
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Quốc Oai
Số hồ sơ xử lý: 503
Đúng & trước hạn: 501
Trễ hạn 2
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.4%
UBND Xã Triệu Hải
Số hồ sơ xử lý: 290
Đúng & trước hạn: 290
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Đạ Kho
Số hồ sơ xử lý: 554
Đúng & trước hạn: 539
Trễ hạn 15
Trước hạn: 92.24%
Đúng hạn: 5.05%
Trễ hạn: 2.71%
UBND Xã Đạ Lây
Số hồ sơ xử lý: 502
Đúng & trước hạn: 499
Trễ hạn 3
Trước hạn: 97.81%
Đúng hạn: 1.59%
Trễ hạn: 0.6%
UBND Xã Đạ Pal
Số hồ sơ xử lý: 186
Đúng & trước hạn: 184
Trễ hạn 2
Trước hạn: 94.09%
Đúng hạn: 4.84%
Trễ hạn: 1.07%
UBND xã An Nhơn
Số hồ sơ xử lý: 381
Đúng & trước hạn: 376
Trễ hạn 5
Trước hạn: 96.06%
Đúng hạn: 2.62%
Trễ hạn: 1.32%
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Số hồ sơ xử lý: 476
Đúng & trước hạn: 461
Trễ hạn 15
Trước hạn: 90.13%
Đúng hạn: 6.72%
Trễ hạn: 3.15%