CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1077 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 TT_23/BTXH/LĐTBXH Mức độ 3 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động, Thương binh và XH LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
2 TT_22/BTXH/LĐTBXH Mức độ 3 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động, Thương binh và XH LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
3 29 /LĐTBXH Mức độ 3 Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật Cấp Quận/huyện LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
4 26 /LĐTBXH Mức độ 3 Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật Cấp Quận/huyện LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
5 TT-20/BTXH Mức độ 3 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp Quận/huyện LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
6 QT 03/LĐTBXH-TE Mức độ 3 Thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh: Cấp Quận/huyện LĐTB-XH - BTXH - Bảo vệ chăm sóc trẻ em (cũ)
7 QT 13/LĐTBXH Mức độ 3 Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật. Cấp Quận/huyện LĐTB-XH - BTXH - Bảo vệ chăm sóc trẻ em (cũ)
8 QT 12/LĐTBXH Mức độ 3 Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật. Cấp Quận/huyện LĐTB-XH - BTXH - Bảo vệ chăm sóc trẻ em (cũ)
9 QT.TPCT.02 Mức độ 3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận/huyện Chứng thực (cũ)
10 QT.TPCT.03 Mức độ 3 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận/huyện Chứng thực (cũ)
11 QT.TPCT.09 Mức độ 3 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp Quận/huyện Chứng thực (cũ)
12 QT.TPCT.08 Mức độ 3 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp Quận/huyện Chứng thực (cũ)
13 QT.TPCT.07 Mức độ 3 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Quận/huyện Chứng thực (cũ)
14 QT.TPCT.01 Mức độ 3 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Chứng thực (cũ)
15 QT.TPCT.06 Mức độ 3 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Chứng thực (cũ)