CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1198 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
61 2.000629.000.00.00.H36 Toàn trình Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
62 1.001005.000.00.00.H36 Toàn trình Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
63 2.000459.000.00.00.H36 Một phần Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
64 2.000619.000.00.00.H36 Toàn trình Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
65 2.000609.000.00.00.H36 Toàn trình Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
66 2.000309.000.00.00.H36 Toàn trình Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
67 2.000191.000.00.00.H36 Toàn trình Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
68 2.000347.000.00.00.H36 Toàn trình Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương Thương mại quốc tế
69 2.000063.000.00.00.H36 Một phần Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương Thương mại quốc tế
70 2.000327.000.00.00.H36 Một phần Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương Thương mại quốc tế
71 2.001434.000.00.00.H36 Toàn trình Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
72 2.001433.000.00.00.H36 Toàn trình Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
73 1.003401.000.00.00.H36 Toàn trình Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
74 2.000033.000.00.00.H36 Toàn trình Thông báo hoạt động khuyến mại Sở Công Thương Xúc tiến thương mại
75 2.001474.000.00.00.H36 Toàn trình Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Sở Công Thương Xúc tiến thương mại
EMC Đã kết nối EMC