CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1178 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
76 2.000131.000.00.00.H36 Toàn trình Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Sở Công Thương Xúc tiến thương mại
77 2.000599.000.00.00.H36 Một phần Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (Công thương)
78 2.000206.000.00.00.H36 Một phần Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Cấp Quận/huyện An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (Công thương)
79 1.000473.000.00.00.H36 Một phần Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (Công thương)
80 2.000184.000.00.00.H36 Một phần Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Cấp Quận/huyện An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (Công thương)
81 1.005090.000.00.00.H36 Toàn trình Xét tuyển sinh vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Dân tộc
82 1.004496.000.00.00.H36 Một phần Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục Dân tộc
83 1.001622.000.00.00.H36 Toàn trình Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
84 1.004485.000.00.00.H36 Toàn trình Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
85 1.004492.000.00.00.H36 Toàn trình Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
86 2.001810.000.00.00.H36 Một phần Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
87 1.008951.000.00.00.H36 Một phần Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
88 1.008950.000.00.00.H36 Một phần Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
89 1.005062.000.00.00.H36 Toàn trình Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Sở Nội vụ Giáo dục Thường xuyên
90 1.005057.000.00.00.H36 Toàn trình Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Giáo dục Thường xuyên