CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1178 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
91 1.000744.000.00.00.H36 Toàn trình Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Giáo dục Thường xuyên
92 1.005065.000.00.00.H36 Toàn trình Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Giáo dục Thường xuyên
93 1.005099.000.00.00.H36 Một phần Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học
94 2.002478.000.00.00.H36 Toàn trình Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học
95 1.001088.000.00.00.H36 Toàn trình Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
96 1.001942.000.00.00.H36 Toàn trình Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
97 1.005143.000.00.00.H36 Một phần Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
98 1.004436.000.00.00.H36 Một phần Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
99 1.002407.000.00.00.H36 Toàn trình Xét, cấp học bổng chính sách Sở Nội vụ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
100 1.004441.000.00.00.H36 Toàn trình Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
101 1.004443.000.00.00.H36 Toàn trình Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
102 1.003702.000.00.00.H36 Toàn trình Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
103 1.004438.000.00.00.H36 Toàn trình Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
104 1.004440.000.00.00.H36 Một phần Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
105 1.004518.000.00.00.H36 Một phần Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân