CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1209 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
91 1.001622.000.00.00.H36 Toàn trình Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
92 1.004485.000.00.00.H36 Toàn trình Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
93 1.004492.000.00.00.H36 Toàn trình Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
94 2.001810.000.00.00.H36 Một phần Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
95 1.008951.000.00.00.H36 Một phần Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
96 1.008950.000.00.00.H36 Một phần Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Cấp Quận/huyện Giáo dục Mầm non
97 1.005062.000.00.00.H36 Toàn trình Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Sở Nội vụ Giáo dục Thường xuyên
98 1.005057.000.00.00.H36 Toàn trình Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Giáo dục Thường xuyên
99 1.000744.000.00.00.H36 Toàn trình Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Giáo dục Thường xuyên
100 1.005065.000.00.00.H36 Toàn trình Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Giáo dục Thường xuyên
101 1.005099.000.00.00.H36 Một phần Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học
102 2.002478.000.00.00.H36 Toàn trình Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học
103 1.001088.000.00.00.H36 Toàn trình Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
104 1.001942.000.00.00.H36 Toàn trình Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
105 1.005049.000.00.00.H36 Một phần Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
EMC Đã kết nối EMC