Ai có thẩm quyền đề nghị giải thể công ty TNHH một thành viên?

Trả lời

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Nghị định 172/2013/NĐ-CP thì Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (sau đây gọi tắt là người đề nghị) gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự đề nghị;

- Người quyết định thành lập hoặc cơ quan thanh tra, kiểm toán, thuế hoặc các cơ quan chức năng của Nhà nước khác khi thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên rơi vào tình trạng phải giải thể;

- Bộ quản lý ngành đề nghị giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.