HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ngày đăng: (01/01/2022)

Cập nhật lần cuối: (01/01/2022)

01
Tra cứu thủ tục hành chính gốc, địa phương
02
Chọn cơ quan thực hiện
03
Đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp
04
Nộp hồ sơ, tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ
01
Tạo tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đăng nhập tài khoản công dân

- Người dân/ Doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công bằng Sim ký số hoặc USB ký số. Ngoài ra đối với người dân có thể đăng ký tài khoản bằng Số điện thoại di động. Sau khi đăng ký thành công hệ thống chuyển hướng đến màn hình Đăng nhập.

- Người dân/ Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống bằng Sim ký số hoặc USB ký số. Ngoài ra người dân có thể đăng nhập bằng số điện thoại di động đã đăng ký.

02
Chọn cơ quan thực hiện

Người dân chọn cơ quan thực hiện cho thủ tục cần thực hiện, hệ thống đã tự động chọn cấp tương ứng với cấp xử lý của thục tục

03
Đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp

Đăng ký đăng nhập tài khoản (Phương Anh cung cấp)

04
Nộp hồ sơ, tra cứu và theo dõi tình trạng hồ sơ

Người dân/ Doanh nghiệp chọn “Nộp trực tuyến”, Cổng DVCQG sẽ điều hướng về cổng của B/N/ĐP tương ứng, người dân thực hiện nộp hồ sơ

Người dân/Doanh nghiệp tra cứu tình trạng hồ sơ theo mã số hồ sơ được cấp, để theo dõi chi tiết tiến trình xử lý, quản lý dữ liệu đầu vào, đầu ra của hồ sơ thì người dân thực hiện đăng nhập để xem chi tiết