STT Thống kê Xem Tải về
1 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp huyện/thành phố năm 2022
2 Huyện Đạ Huoai: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính của các xã, thị trấn 2022 trên Xem thêm >>
3 Thành phố Đà Lạt: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính của các xã, thị trấn 2022 trê Xem thêm >>
4 Huyện Đơn Dương: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính của các xã, thị trấn 2022 trê Xem thêm >>
5 Huyện Cát Tiên: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính của các xã, thị trấn 2022 trên Xem thêm >>
6 Huyện Lâm Hà: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính của các xã, thị trấn 2022 trên đ Xem thêm >>
7 Huyện Đạ Tẻh: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính của các xã, thị trấn 2022 trên đ Xem thêm >>
8 Huyện Lạc Dương: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính của các xã, thị trấn 2022 trê Xem thêm >>
9 Thành phố Bảo Lộc: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính của các xã, thị trấn 2022 tr Xem thêm >>
10 Huyện Di Linh: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính của các xã, thị trấn 2022 trên Xem thêm >>
11 Huyện Bảo Lâm: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính của các xã, thị trấn 2022 trên Xem thêm >>
12 Huyện Đam Rông: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính của các xã, thị trấn 2022 trên Xem thêm >>
13 Huyện Đức Trọng: Báo cáo triển khai đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính của các xã, thị trấn 2022 trê Xem thêm >>
14 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Sở năm 2022
15 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp xã năm 2021
16 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp huyện năm 2021
17 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Sở năm 2021
18 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Đức Trọng
19 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Huyện/TP
20 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Cát Tiên
EMC Đã kết nối EMC