STT Thống kê Xem Tải về
1 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp huyện/thành phố - tháng 3/2021
2 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/Thị trấn - tháng 3/2021
3 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Sở - tháng 3/2021
4 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/Thị trấn - tháng 2/2021
5 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp huyện/thành phố - tháng 2/2021
6 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Sở - tháng 2/2021
7 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Lâm Hà
8 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Đức Trọng
9 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Bảo Lâm
10 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Đạ Tẻh
11 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Đạ Huoai
12 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Đam Rông
13 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND TP Bảo Lộc
14 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Huyện/TP
15 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Đơn Dương
16 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Sở
17 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Cát Tiên
18 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Di Linh
19 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND TP Đà Lạt
20 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Lạc Dương