STT Thống kê Xem Tải về
1 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp huyện năm 2021
2 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp xã năm 2021
3 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Sở năm 2021
4 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Đức Trọng
5 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND TP Bảo Lộc
6 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Lạc Dương
7 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Đạ Tẻh
8 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Đạ Huoai
9 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND TP Đà Lạt
10 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Đơn Dương
11 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Cát Tiên
12 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Di Linh
13 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Huyện/TP
14 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Lâm Hà
15 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Bảo Lâm
16 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Xã/phường/thị trấn - UBND huyện Đam Rông
17 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp Sở