Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Mức độ dịch vụ

Danh sách thủ tục hành chính (1943)

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 2.001322.000.00.00.H36 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh UBND Tỉnh Lâm Đồng An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (Công thương)
2 1.004427.000.00.00.H36 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh UBND Tỉnh Lâm Đồng Thủy lợi
3 2.001804.000.00.00.H36 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý UBND Tỉnh Lâm Đồng Thủy lợi
4 1.001991.000.00.00.H36 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) UBND Tỉnh Lâm Đồng Đất đai
5 1.004249.000.00.00.H36 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Tỉnh Lâm Đồng Môi trường
6 1.004356.000.00.00.H36 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án UBND Tỉnh Lâm Đồng Môi trường
7 G13-TN09 Thủ tục liên thông lĩnh vực Môi trường UBND Tỉnh Lâm Đồng Môi trường
8 1.000824 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (TTHC cấp tỉnh) UBND Tỉnh Lâm Đồng Tài nguyên nước
9 1.004167.000.00.00.H36 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi có lưu lượng khai thác dưới 2m3 /giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3, hoặc lưu lượng khai thác từ 2m3/giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với lưu lượng dưới 1.000.000 m3 /ngày đêm UBND Tỉnh Lâm Đồng Tài nguyên nước
10 1.004639.000.00.00.H36 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam UBND Tỉnh Lâm Đồng Văn hóa cơ sở
11 1.004875.000.00.00.H36 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc Công tác dân tộc
12 2.000314.000.00.00.H36 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép BQL các Khu công nghiệp Thương mại quốc tế
13 2.000327.000.00.00.H36 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam BQL các Khu công nghiệp Thương mại quốc tế
14 2.000450.000.00.00.H36 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam BQL các Khu công nghiệp Thương mại quốc tế
15 1.000105.000.00.00.H36 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài BQL các Khu công nghiệp Việc làm