Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) - 1.009374.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Báo chí (Thông tin và truyền thông)

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin Mẫu số 10.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Mẫu trình bày tên gọi bản tin có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài)   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

 • Cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu xuất bản bản tin lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

 • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 20 Ngày

  Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày

  Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Phí/lệ phí

  Trực tiếp Dịch vụ bưu chính

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin; - Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin; - Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in; - Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

Kết quả thực hiện

 • Giấy phép xuất bản bản tin

Căn cứ pháp lý

 • Luật 103/2016/QH13 Số: 103/2016/QH13

 • Thông tư 41/2020/TT-BTTTT Số: 41/2020/TT-BTTTT

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

EMC Đã kết nối EMC