Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương) - 2.001173.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Báo chí (Thông tin và truyền thông)

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị/thông báo họp báo Mẫu 02.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại các địa phương khác ngoài Hà Nội gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tỉnh ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.

 • Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 2 Ngày

  02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 2 Ngày

  02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 2 Ngày

  02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. - Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí

Kết quả thực hiện

 • Văn bản chấp thuận

Căn cứ pháp lý

 • Luật 103/2016/QH13 Số: 103/2016/QH13

 • Nghị định 88/2012/NĐ-CP Số: 88/2012/NĐ-CP

 • Thông tư 04/2014/TT-BTTTT Số: 04/2014/TT-BTTTT

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

EMC Đã kết nối EMC