Để chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật Căn cước từ 01/7/2024. Công an tỉnh Lâm Đồng tạm ngưng thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân từ ngày 25/06/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Từ ngày 01/7/2024 sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước theo quy định của Luật căn cước.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải - 2.000196.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP Mẫu số 07.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh Bản chính: 0
Bản sao: 1
Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

 • Thời hạn của Giấy chứng nhận là 10 năm kể từ ngày cấp mới

 • Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải của thương nhân.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công, 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hợp sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

  Mức độ 3, Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ hành chính công (nếu đủ điều kiện áp dụng), 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hợp sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày làm việc

  Nộp qua bưu điện, 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hợp sơ hợp lệ

Phí/lệ phí

Theo quy định

- Phí thẩm định tại khu vực thành phố: 1.200.000 đồng/lần thẩm định.

- Phí thẩm định tại các huyện: 600.000 đồng/lần thẩm định.

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng. 3. Ðáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Kết quả thực hiện

 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Căn cứ pháp lý

 • LUẬT Thương mại Số: Luật 36/2005/QH11

 • Nghị định 87/2018/NĐ-CP Số: 87/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 168/2016/TT-BTC Số: 168/2016/TT-BTC

 • Thông tư 44/2020/TT-BTC Số: 44/2020/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Bản chính: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải theo Mẫu số 07 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP. Tải về In ấn

EMC Đã kết nối EMC