Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải - 1.000444.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Mẫu số 12.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

 • Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

 • Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

  Nộp độ 4, nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ hành chính công (nếu đủ điều kiện áp dụng), 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  Nộp qua bưu điện, 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí/lệ phí

  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc
 • 1. Cấp lại do Giấy chứng nhận cháy, rách, hỏng: 0 đồng 2. Cấp lại do Giấy chứng nhận hết hạn: * Phí thẩm định - Tại địa bàn thành phố: 600.000 đồng/lần/cơ sở - Tại địa bàn các huyện: 300.000 đồng/lần/cơ sở
 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc
 • 1. Cấp lại do Giấy chứng nhận cháy, rách, hỏng: 0 đồng 2. Cấp lại do Giấy chứng nhận hết hạn: * Phí thẩm định - Tại địa bàn thành phố: 600.000 đồng/lần/cơ sở - Tại địa bàn các huyện: 300.000 đồng/lần/cơ sở
 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc
 • 1. Cấp lại do Giấy chứng nhận cháy, rách, hỏng: 0 đồng 2. Cấp lại do Giấy chứng nhận hết hạn: * Phí thẩm định - Tại địa bàn thành phố: 600.000 đồng/lần/cơ sở - Tại địa bàn các huyện: 300.000 đồng/lần/cơ sở

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

Kết quả thực hiện

 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Căn cứ pháp lý

 • LUẬT Thương mại Số: Luật 36/2005/QH11

 • Nghị định 87/2018/NĐ-CP Số: 87/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 168/2016/TT-BTC Số: 168/2016/TT-BTC

 • Thông tư 44/2020/TT-BTC Số: 44/2020/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Bản chính: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải theo mẫu số 12 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP. Tải về In ấn

EMC Đã kết nối EMC