Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện - 2.000621.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Điện

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
02 ảnh (2x3) cm Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động; Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

Hồ sơ chưa hợp lệ
 • Người sử dụng lao động gửi hoặc nộp hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện theo quy định về Sở Công Thương.

 • Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Sở Công Thương có văn bản yêu cầu người sử dụng lao động bổ sung hồ sơ

Hồ sơ hợp lệ và tổ chức huấn luyện
 • Người sử dụng lao động gửi hoặc nộp hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện theo quy định về Sở Công Thương

 • Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Sở Công Thương xem xét các điều kiện thực tế khác để tổ chức huấn luyện

 • Sở Công Thương quy định cụ thể thời gian tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch căn cứ vào tình hình thực tế, số lượng người lao động được đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện nhưng không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ hợp lệ nhưng không tổ chức huấn luyện
 • Người sử dụng lao động gửi hoặc nộp hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện theo quy định về Sở Công Thương.

 • Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Sở Công Thương xem xét các điều kiện thực tế khác để tổ chức huấn luyện.

 • Trường hợp từ chối huấn luyện, sát hạch và cấp mới thẻ an toàn điện, Sở Công Thương phải trả lời người sử dụng lao động bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 20 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 20 Ngày làm việc

  Mức độ 3, nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ hành chính công (nếu đủ điều kiện áp dụng), 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày làm việc

  Nộp qua bưu điện, 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo mới được tuyển dụng hoặc chuyển từ công việc khác sang.

Kết quả thực hiện

 • Thẻ an toàn điện

Căn cứ pháp lý

 • Thông tư 31/2014/TT-BCT Số: 31/2014/TT-BCT

 • Luật 24/2012/QH13 Số: 24/2012/QH13

 • Nghị định 14/2014/NĐ-CP Số: 14/2014/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động Tải về In ấn

EMC Đã kết nối EMC