Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG - 2.000142.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP. MẪU SỐ 03 Khí.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh. Bản chính: 0
Bản sao: 1
3. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa. Bản chính: 0
Bản sao: 1
4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG chỉ có chai LPG hoặc thuê chai LPG ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung các giấy tờ sau: Bản chính: 0
Bản sao: 0
a) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực; Bản chính: 1
Bản sao: 1
b) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG. Bản chính: 1
Bản sao: 1
6, Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2,3,4 Điều 38 Nghị định số 87/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. Bản chính: 1
Bản sao: 1

Trình tự thực hiện

 • - Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • - Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

 • - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • - Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 12 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh * Phí thẩm định đối với doanh nghiệp: Tại địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng; tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng; * Phí thẩm định đối với hộ cá thể: Tại địa bàn thành phố: 400.000 đồng; tại địa bàn các huyện: 200.000 đồng. nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Trực tuyến
 • 12 Ngày làm việc

  Mức độ 3, Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ hành chính công * Phí thẩm định đối với doanh nghiệp: Tại địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng; tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng; * Phí thẩm định đối với hộ cá thể: Tại địa bàn thành phố: 400.000 đồng; tại địa bàn các huyện: 200.000 đồng. nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 12 Ngày làm việc

  Nộp qua bưu điện * Phí thẩm định đối với doanh nghiệp: Tại địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng; tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng; * Phí thẩm định đối với hộ cá thể: Tại địa bàn thành phố: 400.000 đồng; tại địa bàn các huyện: 200.000 đồng. nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phí/lệ phí

* Phí thẩm định đối với doanh nghiệp:
- Tại địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng/lần/cơ sở
- Tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng/lần/cơ sở

Theo quy định hiện hành

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí: a) Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí hoặc có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG c) Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. 2. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a,b khoản 1 Điều 8 Nghị định 87/2018/NĐ-CP còn phải có trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an tòan theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. 3. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG chỉ có chai LPG hoặc thuê chai LPG, ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung các giấy tờ sau: a) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực; b) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.

Kết quả thực hiện

 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH MUA BÁN LPG/LNG/CNG

Căn cứ pháp lý

 • Về kinh doanh khí Số: 87/2018/NĐ-CP

 • Về kinh doanh khí Số: 87/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 168/2016/TT-BTC Số: 168/2016/TT-BTC

 • Thông tư 44/2020/TT-BTC Số: 44/2020/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • CT_Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP. Tải về In ấn

EMC Đã kết nối EMC