Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - 2.001313.000.00.00.H36

Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (Công thương)

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Các tài liệu khác liên quan kèm theo (nếu có).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Dự thảo phương án;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Công Thương;

 • - Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

 • - Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 20 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

 • Trực tuyến
 • 20 Ngày làm việc

  Mức độ 3, nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ hành chính công Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày làm việc

  Nộp qua bưu điện Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

 • Quyết định phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện

Căn cứ pháp lý

 • Luật 08/2017/QH14 Số: 08/2017/QH14

 • Nghị định 114/2018/NĐ-CP Số: 114/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
EMC Đã kết nối EMC