Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (TTHC cấp tỉnh) - 1.000824

Lĩnh vực: Tài nguyên nước

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép: Mẫu 11 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT

Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. + Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ và quyết định cấp phép: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ ; nếu đủ điều kiện để cấp lại giấy phép thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp không đủ đều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do.

- Bước 4. Thông báo kết quả : Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

Thời gian: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ), trong đó: - Thời hạn nhận và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn: 01 ngày; - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 05; - Thời hạn thẩm định hồ sơ 10 ngày (thẩm định là 05 ngày và trình UBND tỉnh cấp phép năm 05 ngày); - Thời hạn trả giấy phép 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của UBND tỉnh.

Phí/lệ phí

0

Không

Cơ quan thực hiện

UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Yêu cầu điều kiện

Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp sau đây: - Giấy phép bị mất, bị rách nát, hư hỏng; - Tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý, vận hành công trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước nhưng không có sự thay đổi các nội dung khác của giấy phép. Thời hạn ghi trong giấy phép được cấp lại là thời hạn còn lại theo giấy phép đã được cấp trước đó.

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

Luật 17/2012/QH13

201/2013/NĐ-CP

27/2014/TT-BTNMT

59/2006/QĐ-BTC

 

Biểu mẫu đính kèm
Đã kết nối EMC