Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người - 1.002981.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua dịc vụ công ích

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đầu năm học, các cơ sở giáo dục phổ thông có học sinh dân tộc thiểu số rất ít người theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm đơn đề nghị hỗ trợ học tập.
Trong vòng 20 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ hoặc người giám hộ (sau đây gọi tắt là cha mẹ; học sinh, sinh viên nộp đơn cho cơ sở giáo dục.
Cơ sở giáo dục tổ chức nhận hồ sơ và hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và và lập danh sách học sinh tổ chức xem xét đơn đề nghị hỗ trợ học tập, lập và phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng, niêm yết công khai danh sách đối tượng được hưởng, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo cấp kinh phí cho các trường và ủy quyền cho các trường thanh toán cho học sinh.
Bước 4: Các trường chi trả cho cha mẹ học sinh và thanh quyết toán với Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

15

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng (Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - số 36 Trần Phú, Đà Lạt).

Yêu cầu điều kiện

0

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

Biểu mẫu đính kèm
EMC Đã kết nối EMC