Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - 2.001884.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG Mẫu số 08. ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các tài liệu có liên quan đến các thông tin thay đổi (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0

Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG Mẫu số 07. ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các tài liệu có liên quan đến các thông tin thay đổi (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • 1. Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Thay đổi tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; b) Thay đổi chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân hoặc thay đổi người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

 • 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung thay thế cho giấy chứng nhận cũ. Trường hợp từ chối, Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

 • 3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung có thời hạn bằng thời hạn còn lại của giấy chứng nhận cũ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 5 Ngày

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày

Phí/lệ phí

không

không

Cơ quan thực hiện

Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lạc Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 27/2018/NĐ-CP Số: 27/2018/NĐ-CP

 • Nghị định 72/2013/NĐ-CP Số: 72/2013/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • TT_ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG (Cho Doanh Nghiệp) Tải về In ấn
 • TT_ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG (cho Cá Nhân) Tải về In ấn

EMC Đã kết nối EMC