Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến - 2.000385.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Biên bản bình xét thi đua. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của cấp trình khen Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

 • Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

 • Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

 • Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

 • Dịch vụ bưu chính
 • Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

UBND thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

Kết quả thực hiện

 • Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng Danh hiệu

Căn cứ pháp lý

 • Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng Số: 15/2003/QH11

 • Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Số: 47/2005/QH11

 • Luật 39/2013/QH13 Số: 39/2013/QH13

 • Nghị định 91/2017/NĐ-CP Số: 91/2017/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
EMC Đã kết nối EMC