Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở - 1.000843.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua Bản chính: 1
Bản sao: 0
Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp trình khen thưởng Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo thành tích của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, trong báo cáo thành tích phải nêu rõ nội dung phát minh, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực Bản chính: 1
Bản sao: 0
Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị (kèm theo danh sách các các nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của cấp trình khen. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

 • Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.

 • Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

 • Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

 • Dịch vụ bưu chính
 • Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

UBND thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

Kết quả thực hiện

 • Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Căn cứ pháp lý

 • Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng Số: 15/2003/QH11

 • Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Số: 47/2005/QH11

 • Luật 39/2013/QH13 Số: 39/2013/QH13

 • Nghị định 91/2017/NĐ-CP Số: 91/2017/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
EMC Đã kết nối EMC