Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - 2.001322.000.00.00.H36

Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (Công thương)

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Dự thảo quy trình; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản đồ hiện trạng công trình; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Tờ trình đề nghị phê duyệt; Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Công Thương.

 • - Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định.

 • - Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 30 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 • Trực tuyến
 • 30 Ngày làm việc

  Mức độ 3, nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ hành chính công. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 30 Ngày làm việc

  Nộp qua bưu điện Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Phí/lệ phí

Theo quy định

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Kết quả thực hiện

 • Quyết định phê duyệt QTVH hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Căn cứ pháp lý

 • Luật 08/2017/QH14 Số: 08/2017/QH14

 • Nghị định 114/2018/NĐ-CP Số: 114/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
EMC Đã kết nối EMC