Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Mức độ dịch vụ

Danh sách thủ tục hành chính (1631)

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1561 1.004837.000.00.00.H36 Thủ tục đăng ký giám hộ Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
1562 1.004845.000.00.00.H36 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
1563 2.000513.000.00.00.H36 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
1564 2.000522.000.00.00.H36 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
1565 2.000528.000.00.00.H36 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
1566 2.000748.000.00.00.H36 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
1567 2.000756.000.00.00.H36 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
1568 2.000779.000.00.00.H36 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
1569 2.000806.000.00.00.H36 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
1570 2.001255.000.00.00.H36 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Cấp Quận/huyện Nuôi con nuôi
1571 2.001263.000.00.00.H36 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Cấp Quận/huyện Nuôi con nuôi
1572 2.000930.000.00.00.H36 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Cấp Quận/huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
1573 2.001449.000.00.00.H36 Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật Cấp Quận/huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
1574 2.002080.000.00.00.H36 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Cấp Quận/huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
1575 1.000831.000.00.00.H36 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Cấp Quận/huyện Karaoke, Vũ trường
EMC Đã kết nối EMC