Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Mức độ dịch vụ

Danh sách thủ tục hành chính (1631)

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1591 1.003930.000.00.00.H36 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
1592 1.008041 Cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” Cấp Quận/huyện Sở hữu trí tuệ
1593 1.008043 Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” Cấp Quận/huyện Sở hữu trí tuệ
1594 1.003930.000.00.00.H36 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
1595 1.003930.000.00.00.H36 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
1596 1.008048 Cấp lại văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Di Linh” Cấp Quận/huyện Sở hữu trí tuệ
1597 1.008051 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Di Linh” Cấp Quận/huyện Sở hữu trí tuệ
1598 1.003930.000.00.00.H36 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
1599 1.008040 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Mác mác Đơn Dương”(UBND huyện Đơn Dương) Cấp Quận/huyện Sở hữu trí tuệ
1600 1.008042 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử nhãn hiệu “Mác mác Đơn Dương” Cấp Quận/huyện Sở hữu trí tuệ
1601 1.008044 Cấp lại văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Cayenne Đơn Dương” Cấp Quận/huyện Sở hữu trí tuệ
1602 1.008046 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Cayenne Đơn Dương” Cấp Quận/huyện Sở hữu trí tuệ
1603 1.003930.000.00.00.H36 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
1604 1.003930.000.00.00.H36 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
1605 1.008045 Cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Arabica Lang Biang” Cấp Quận/huyện Sở hữu trí tuệ
EMC Đã kết nối EMC