Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Mức độ dịch vụ

Danh sách thủ tục hành chính (1623)

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1606 1.005392.000.00.00.H36 Thủ tục xét tuyển viên chức Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
1607 1.000804.000.00.00.H36 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1608 1.000843.000.00.00.H36 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1609 2.000356.000.00.00.H36 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1610 2.000364.000.00.00.H36 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1611 2.000374.000.00.00.H36 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1612 2.000385.000.00.00.H36 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1613 2.000402.000.00.00.H36 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1614 2.000414.000.00.00.H36 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1615 2.002217.000.00.00.H36 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Cấp Quận/huyện Quản lý giá
1616 2.001786.000.00.00.H36 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
1617 2.001880.000.00.00.H36 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
1618 2.001884.000.00.00.H36 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
1619 2.001885.000.00.00.H36 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
1620 2.000908.000.00.00.H36 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Chứng thực
EMC Đã kết nối EMC