Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Mức độ dịch vụ

Danh sách thủ tục hành chính (1630)

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1621 2.000414.000.00.00.H36 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1622 2.002217.000.00.00.H36 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Cấp Quận/huyện Quản lý giá
1623 2.001786.000.00.00.H36 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
1624 2.001880.000.00.00.H36 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
1625 2.001884.000.00.00.H36 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
1626 2.001885.000.00.00.H36 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
1627 2.000908.000.00.00.H36 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Chứng thực
1628 2.000927.000.00.00.H36 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Chứng thực
1629 2.001008.000.00.00.H36 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Cấp Quận/huyện Chứng thực
1630 1.002150.000.00.00.H36 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Cấp Quận/huyện Dân số
EMC Đã kết nối EMC